نویسنده: آرمان نهچیری

۱ نتیجه

عنوانراوی خشمگین آرزوهای خرده‌بورژوازی: زندگی و اندیشۀ محمد مسعود

نویسندهآرمان نهچیری

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ459ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰