نویسنده: آرش نقیبیان

۱ نتیجه

عنوانطریقت نویسندگان: مجموعۀ مقالات دربارۀ نویسندگان جهان

نویسندهآرش نقیبیان

ناشرفرهنگ آرش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ0ـ93006ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲