نویسنده: آرش نقیبیان

۱ نتیجه

عنوانجهان نویسندگان؛ مجموعۀ مقالات دربارۀ نویسندگان جهان

نویسندهآرش نقیبیان

ناشرفرهنگ آرش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ9ـ94505ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶