۲۱۰
۲۶
زمینۀ هنرشناسی: درآمدی بر جهان‌نگری هنری

زمینۀ هنرشناسی: درآمدی بر جهان‌نگری هنری

پدیدآور: جواد مهدیزاده ناشر: پیلهتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۳۰شابک: 0ـ45ـ7620ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۶۵۲

خلاصه

هدف اصلی این کتاب نه بررسی تاریخ هنر و نه شرح و تفسیر انواع هنرها یا مکتب‌های هنری است، بلکه تلاش برای به‌دست‌آوردن یک تصویر یکپارچه و همه‌جانبه از جایگاه و نقش هنر در جامعۀ کنونی است. رویکرد نظری در این بررسی بر مبانی فلسفۀ تحلیلی و علوم اجتماعی و انسانی استوار است؛ یعنی تلاش برای روشن‌کردن اصول و مفاهیم پایه‌ای که به شناسایی ماهیت هنر و کارکردهای آن کمک می‌کند.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

 


 

اندیشۀ زیبایی‌شناسی و هنرشناسی در دنیای معاصر با انبوهی از گرایش‌ها و جریان‌های متضاد، پراکنده، آشفته، ناروشن، سیال و ناپایدار درگیر شده است. شواهد بسیار نشان می‌دهد که دنیای هنر به صورت شگفت‌آوری با دنیای مد، تبلیغات، تجمل، خودنمایی، سرگرمی، ماجراجویی، لذت‌پرستی، شهرت‌طلبی و ... هم‌کاسه و درآمیخته شده است. از سوی دیگر این وضعیت تراژیک به پیدایش واکنش‌های اعتراضی و انتقادی گوناگونی دامن زده که به نوبۀ خود سرنوشت دنیای هنر را پیچیده‌تر کرده است. به همین دلیل در حال حاضر بازاندیشی دربارۀ مسائل زیبایی‌شناسی و هنر به یک پرسمان بزرگ در مقیاس جهانی تبدیل شده است. کوشش‌ها و پژوهش‌های تازه در این زمینه افق‌های تازه‌ای را به سوی آینده گشوده که همچنان با بیم و امید همراه است. با این پیش‌فرض‌ها هدف اصلی این کتاب نه بررسی تاریخ هنر و نه شرح و تفسیر انواع هنرها یا مکتب‌های هنری است، بلکه تلاش برای به‌دست‌آوردن یک تصویر یکپارچه و همه‌جانبه از جایگاه و نقش هنر در جامعۀ کنونی است. رویکرد نظری در این بررسی بر مبانی فلسفۀ تحلیلی و علوم اجتماعی و انسانی استوار است؛ یعنی تلاش برای روشن‌کردن اصول و مفاهیم پایه‌ای که به شناسایی ماهیت هنر و کارکردهای آن کمک می‌کند.

پیش‌فرض کلی این است که هنر پدیده‌ای تاریخی ـ اجتماعی و از جنبۀ دیگر پدیده‌ای ارزشی است. رویکرد تحلیلی و جامعه‌شناسی ایجاب می‌کند که با نگرشی «انتقادی» و «هنجاری» به موضوع نگریسته شود. از این نظر در حد امکان کوشیده شده در بررسی نظریه‌ها، مسائل و گزاره‌های مطرح‌شده از مطلق‌نگری، یکسونگری و بیان توصیفی پرهیز شود و نویسنده بیشتر به دنبال آموزه‌های انتقادی، روشنگر و هنجاری بوده است.

در فصل نخست کتاب با این پیش‌فرض که هنر در مفهوم وسیع خود شکلی از شناخت است، برخی از مبانی و مفاهیم پایه دربارۀ انواع شناخت، ویژگی‌های شناخت هنری، نقش عواطف در آگاهی هنری و چگونگی روابط شناخت هنری و شناخت علمی معرفی شده است.

از آنجا که فعالیت هنری پیوندی جدایی‌ناپذیر با زیبایی و زیبایی‌شناسی دارد، مباحث فصل دوم به آشنایی کلی با مبانی و مفاهیم زیبایی‌شناسی، جایگاه هنر در زیبایی‌شناسی، تحولات زیبایی‌شناسی و تأثیر آن در هنر معاصر اختصاص داده شده است.

هنر نوعی اندیشیدن است که مبانی و فرایندهای آن در فصل سوم معرفی شده است. پایه‌های تفکر هنری بر انگیزش عاطفی، تخیل تصویری و نمادپردازی استوار است و از توانایی‌های ویژۀ ذهن انسان مانند تولید استعاره، دریافت شهودی، ادراک تمثیلی و مانند اینها استفاده می‌کند.

در فصل چهارم هنر به عنوان یک مفهوم باز و گشوده در نظر گرفته شده که کارکردهای مختلف و متغیر دارد. مهم‌ترین کارکردهای هنر از این قرار است: بازنمایی واقعیت، بیان دنیای درونی، تولید لذت زیبایی‌شناختی و آفرینش شکل‌های ارزشمند به صورت آثار هنری. موضوع فصل پنجم نیز بررسی نقش عوامل روانی در آفرینش هنری است که مهم‌ترین عوامل و فرایندهای روانی عبارت‌اند از: نقش خودآگاه و ناخودآگاه، کیفیت‌های ذهنی، هیجان‌طلبی، درون‌نگری، تداعی آزاد و حس‌آمیزی.

فصل ششم به معرفی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در فعالیت هنری اختصاص دارد. در این زمینه برخی آموزه‌های مهم طرفداران نظریۀ اجتماعی هنر بررسی شده است: مارکسیسم جامعه‌گرا، مکتب انتقادی، جامعه‌شناسی هنر، جریان‌های هنر فمینیستی، هنر محیط‌زیستی و هنر پسااستعماری.

شناخت هنری زبان ویژۀ خود را دارد که متمایز از زبان علم و فلسفه است. در فصل هفتم ساختار کلی زبان هنری، ویژگی‌های زبان هنری، نقش مهم شکل در بیان هنری و تحولات شگرف زبان هنری در دوران جدید تحلیل و بررسی شده است. فصل هشتم در واقع ادامه و مکمل مباحث فصل هفتم است. در این فصل برخی از عناصر و سازوکارهای تشکیل‌دهندۀ زبان هنری با دقت بیشتری بررسی و تحلیل شده که عبارت‌اند از: نقش تصویرپردازی در هنر، نظریه‌های تحلیل زبان هنری، قواعد زبان هنری و کیفیت ارتباطی ـ عاطفی زبان هنری.

موضوع اصلی فصل نهم بررسی این مسئلۀ پرچالش است که آگاهی هنری چگونه و تا چه حد اعتبار و ارزش دارد. برای دستیابی به تصویری روشن‌تر از این مسئله چند موضوع مهم و مفهوم اساسی بررسی و تحلیل شده است: جایگاه واقعیت و حقیقت در هنر، مسئلۀ هنر و ایدئولوژی، نقش نقد هنری در ارزیابی آثار هنری، چگونگی ارتباط هنر با ارزش‌های اخلاقی و انسانی.

در فصل دهم کوشیده شده با رویکردی انتقادی تصویری کلی از وضعیت هنر معاصر (پسامدرن) به دست داده شود. در این راستا بنیان‌های اجتماعی و نظری هنر پسامدرن بررسی شده و جریان‌های اصلی آن معرفی گردیده است. سپس ویژگی‌های عام هنر پسامدرن و دستاوردهای مثبت و منفی آن بررسی و ارزیابی شده است.

فصل پایانی کتاب به‌نوعی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی از تمام فصول کتاب است. در واقع محتوای این فصل درس‌آموزی و تفسیر نویسنده از وضعیت کنونی هنر و تأکید بر بازیابی و بهره‌گیری از ارزش‌های انسانی هنر در راستای کمک به کسانی است که خواهان دنیایی بهتر و زیباتر هستند.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه: هدف و موضوع کتاب

فصل یکم: جایگاه هنر در شناخت و آگاهی انسان

فصل دوم: همبستگی هنرشناسی و زیبایی‌شناسی

فصل سوم: پایه‌های شناخت و آگاهی هنری

فصل چهارم: کارکردهای آگاهی هنری در جامعه

فصل پنجم: پایه‌های روان‌شناختی آگاهی هنری

فصل ششم: زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی تولید آگاهی هنری

فصل هفتم: ساختار زبان و بیان هنری

فصل هشتم: سازوکارهای زبان هنری

فصل نهم: حقیقت و ارزش در هنر

فصل دهم: چالش‌های هنر معاصر (پسامدرن)

فصل یازدهم: به سوی هنر آگاهی‌بخش و رهایی‌بخش

پیوست: تعاریف و مفاهیم کلیدی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

امر قدسی و حکمت دیونیزوسی؛ تحلیل و بررسی تطبیقی مولانا و نیچه

امر قدسی و حکمت دیونیزوسی؛ تحلیل و بررسی تطبیقی مولانا و نیچه

مجید هوشنگی

این کتاب با رویکردی تطبیقی در ابتدا سعی در ارائۀ تعریف درست از نظام اندیشگانی این دو متفکر دارد و پس

سفرنامۀ مسافر مجهول؛ شرح حال سید شرفه در وقایع مشروطۀ فارس

سفرنامۀ مسافر مجهول؛ شرح حال سید شرفه در وقایع مشروطۀ فارس

سیدمحمد شرفه

سفرنامۀ مسافر مجهول، شرح وقایع تاریخی فارس در سال 1329 ق است. در این سال نظام‌السطلنه مافی حاکم فارس