۶۱۲
۲۲۸
نهضت «الکساندر دوما» در دورۀ قاجار و «کاترین هووارد» (درام رمانتیک منثور در 5 پرده و 8 تابلو) ترجمۀ میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک (دو جلد)

نهضت «الکساندر دوما» در دورۀ قاجار و «کاترین هووارد» (درام رمانتیک منثور در 5 پرده و 8 تابلو) ترجمۀ میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک (دو جلد)

پدیدآور: نیایش پورحسن ناشر: کتاب کوله پشتیتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰شابک: 0ـ234ـ461ـ600ـ978تعداد صفحات: -

خلاصه

این کتاب جلد هشتم از مجموعۀ «سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی ایران در عصر قاجار» نه‌تنها سعی دارد که شمایی از زندگی و آثار و نمایش‌نامه‌های الکساندر دوما را به جامعۀ ادبی و نمایشی ایران معرفی نماید، بلکه تأثیرات و نهضت عظیم این نویسندۀ فرانسوی در دورۀ قاجار را نیز بررسی می‌کند.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​


الکساندر دوما (1802 ـ 1870 م) روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده، رمان‌نویس، مورخ، داستان‌نویس، سفرنامه‌نویس، وقایع‌نگار و نمایش‌نامه‌نویس پرکار و برجستۀ فرانسه در قرن نوزدهم میلادی است که شهرت و تنوع آثارش بیش از آن است که چند سطر یا چند صفحه از یک کتاب را به خود اختصاص دهد. برخی از نویسندگان جهان او را به‌شدت ستایش نموده و عده‌ای دیگر اعتبار چندانی برای آثارش قائل نشده‌اند. او نویسنده ای است که بیش از هر نویسندۀ دیگری در جهان خواننده دارد و به عبارتی پرخواننده‌ترین نویسندۀ قرن نوزدهم و بیستم است. او فردی است که شاید بیش از هر رمان‌نویس دیگر بازار کتاب و مضامین فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و سریال‌ها را تغذیه نموده است.

الکساندر دوما نه‌تنها در زمینۀ رمان، بلکه در زمینۀ نمایش‌نامه‌نویسی نیز چهره‌ای سرشناس است. او در گیرودار موفقیت «رمانتیسم‌»ها به پیروان این مکتب پیوست و به عنوان یکی از پیشروان و آغازگران رمانتیسم به نگارش نخستین نمایش‌نامۀ جدی این مکتب به نام «هنری سوم و دربارش» در سال 1829 پرداخت. او افزون بر اینکه یکی از آغازگرایان درام‌نویسی مکتب رمانتیسم است، بی‌گمان یکی از تداوم‌دهندگان این مکتب نیز تلقی می‌شود. چنان‌چه زمانی که درام پنج‌پرده‌ای وی تحت عنوان «آنتونی» در سال 1831 نگارش و اجرا شد، چنان موفقیت شگرفی برای طرفداران رمانتیسم در پی داشت که «آ.لوبرتون» آن را «رمانتیک‌ترین همۀ درام‌های رمانتیک» قلمداد کرد و «مارسل دوشان» نیز آن را «بزرگ‌ترین حادثۀ ادبی دوران خود» خطاب نمود.

الکساندر دوما در دورۀ قاجار به‌شدت مورد توجه جامعۀ مترجمان و روشنگران ایرانی واقع شد و از این‌رو شاید بعد از «مولیر» دومین نویسندۀ فرانسوی باشد که در آن زمان چنین مورد توجه و استقبال قرار گرفته باشد. او در ایران از شهرت بسیاری برخوردار است. معرفی وی و ترجمۀ آثارش در ایران، تاریخچه‌ای بس طولانی و بالغ بر 150 سال دارد. این ترجمه‌ها که در دورۀ قاجار در ایران آغاز شد، نه‌تنها یکی از ضرورت‌های اصلی جامعۀ نشر را دربر می‌گرفت، بلکه ترجمۀ آین آثار در نوبۀ خود تأثیر شایانی نیز در نهضت مشروطه‌خواهی و روشنگری ایرانیان به همراه داشته است.

او یکی از نویسندگان مکتب رمانتیسم فرانسه در قرن نوزدهم میلادی است که ترجمۀ آثار وی در معرفی این مکتب در دورۀ قاجار تأثیر شایانی به همراه داشته است. بدین‌دلیل نطفه‌های آشنایی ایرانیان با مکتب رمانتیسم فرانسه طبیعتاً بدون معرفی وی و نویسندگانی همچون ویکتور هوگو و معرفی آثارشان در ایران جایز نیست. بنابراین این کتاب درصدد است که با معرفی نهضت الکساندر دوما در دورۀ قاجار، گوشه‌ای از مکتب رمانتیسم فرانسه را در تاریخ ادبی و ادبیات نمایشی ایران معرفی نماید.

این کتاب جلد هشتم از مجموعۀ «سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی ایران در عصر قاجار» نه‌تنها سعی دارد که شمایی از زندگی و آثار و نمایش‌نامه‌های الکساندر دوما را به جامعۀ ادبی و نمایشی ایران معرفی نماید، بلکه تأثیرات و نهضت عظیم این نویسندۀ فرانسوی در دورۀ قاجار را نیز بررسی می‌کند. در ضمن در این کتاب برای نخستین بار نمایش‌نامه‌ای ارزنده، کهنسال، تازه‌یاب و منتشرنشده به نام «کاترین هووارد» که در واپسین ایام سلطنت مظفرالدین شاه و آغاز جنبش مشروطه از سوی «میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک» ترجمه و برای همیشه به محاق فراموشی سپرده شد، نیز بعد از گذشت نزدیک به 150 سال در این مجموعه منتشر شد است.

در جلد نخست این کتاب در ابتدا نگاهی به زندگی، آثار و نمایش‌نامه‌های الکساندر دوما انداخته شده و سپس نهضت دوما در دورۀ قاجار و نهضت ترجمۀ آثار نمایشی او در این دوره بررسی شده است. در جلد دوم ابتدا زندگی، آثار و تأثیرات میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک بررسی شده و در ادامه نخست درام «کاترین هووارد» تحلیل و معرفی شده و در پایان این درام آورده شده است.

دربارۀ شیوۀ پژوهش این کتاب باید گفت که با رویکرد تاریخی و توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است.

فهرست مطالب کتاب:

* جلد اول:

مقدمه

کتاب اول: زندگانی، آثار و نمایش‌نامه‌های «الکساندر دوما»

فصل اول: زندگی‌نامۀ «الکساندر دوما»

فصل دوم: آثار «الکساندر دوما»

فصل سوم: نمایش‌نامه‌های «الکساندر دوما»

فهرست منابع و مآخذ مقدمه و کتاب اول

کتاب دوم: نهضت «الکساندر دوما» در دورۀ قاجار

فصل اول: مقدمه‌ای بر نهضت «الکساندر دوما» در دورۀ قاجار

فصل دوم: نخستین آغازگر و مترجم آثار «الکساندر دوما» در ایران (در دورۀ قاجار)

فصل سوم: ادامۀ نهضت ترجمۀ آثار «الکساندر دوما» در ایران

فهرست منابع و مآخذ کتاب دوم

کتاب سوم: نهضت ترجمۀ آثار نمایشی «الکساندر دوما» در دورۀ قاجار

فصل اول: شاهزاده «عبدالحسین میرزا» و ترجمۀ درام «برج نل»

فصل دوم: شاهزاده محمدعلی حشمت‌السلطان» و ترجمۀ درام «تاج‌گذاری و مرگ ناپلئون بناپارت»

فهرست منابع و مآخذ کتاب سوم

* جلد دوم:

کتاب چهارم: میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک

فصل اول: شرح احوال، زندگانی و آثار میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک

فصل دوم: ترجمۀ آثار نمایشی یوسف‌خان اعتصام‌الملک

فصل سوم: یوسف‌خان اعتصام‌الملک و ترجمۀ درام‌های «الکساندر دوما»

فهرست منابع و مآخذ کتاب چهارم

کتاب پنجم: کاترین هووارد

فصل اول: «کاترین هووارد» به روایت تاریخ

فصل دوم: نگرشی بر درام «کاترین هووارد» نوشتۀ «الکساندر دوما»

فصل سوم: معرفی «کاترین هووارد» در دورۀ قاجار

فهرست منابع و مآخذ کتاب پنجم

کتاب ششم: درام کاترین هووارد

پردۀ اول ـ تابلوی اول

پردۀ اول ـ تابلوی دوم

پردۀ دوم ـ تابلوی سوم

پردۀ دوم ـ تابلوی چهارم

پردۀ سوم ـ تابلوی پنجم

پردۀ چهارم ـ تابلوی ششم

پردۀ چهارم ـ تابلوی هفتم

پردۀ پنجم ـ تابلوی هشتم

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ماتیکان کتابگزاری؛ چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب

ماتیکان کتابگزاری؛ چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب

پرویز اذکائی (سپیتمان)

ماتیکان کتابگزاری شامل گزینه گفتارهای نویسندۀ این کتاب و مجموعۀ «چهل مقاله در بررسی و نقد کتاب» است.

جستارهایی دربارۀ توماس مان

جستارهایی دربارۀ توماس مان

جرج لوکاچ

این مجموعه دربردارندۀ زبدۀ مقاله‌ها و جستارها و نوشته‌ها و تأملات لوکاچ است دربارۀ توماس مان و کار و

دیگر آثار نویسنده

نهضت ترجمه، اقتباس و اجراهای کمدی «عروسی مجبوری» در عصر قاجار

نهضت ترجمه، اقتباس و اجراهای کمدی «عروسی مجبوری» در عصر قاجار

نیایش پورحسن

بی‌گمان یکی از جریانات مهم نمایشی ایران در دورۀ مشروطه «نهضت مولیر» است. «مولیر» از تأثیرگذارترین شخ

آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه‌های اتریش در عصر قاجار و آتش‌سوزی تماشاخانۀ رینگ وین به روایت اسناد و مدارک عصر ناصری

آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه‌های اتریش در عصر قاجار و آتش‌سوزی تماشاخانۀ رینگ وین به روایت اسناد و مدارک عصر ناصری

نیایش پورحسن

این کتاب با تکیه بر اسناد و مدارک موجود از عصر ناصری به معرفی سانحۀ دردناک آتش‌سوزی تماشاخانۀ «رینگ»