۳۷۷
۱۳۱
فلسفۀ زبان؛ مدخلی معاصر

فلسفۀ زبان؛ مدخلی معاصر

پدیدآور: ویلیام لایکن ناشر: علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مترجم: مهدی اخوان؛ هدی رزاقی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 3ـ822ـ436ـ600ـ978تعداد صفحات: ۲۱+۴۱۴

خلاصه

این کتاب مدخلی است بر موضوعات و مسائل عمدۀ فلسفۀ زبان در دورۀ معاصر؛ هرچند فلسفۀ زبان از ابتدای سدۀ بیستم بسط وسیعی یافته است، تنها از دهۀ 1960 بود که موضوعات آن آرام‌آرام بروز و ظهور کرد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​


یکی از تحولات اساسی در چهل سال گذشته، عطف نظر فیلسوفان زبان است به دستور یا نحو صوری، به گونه‌ای که زبان‌شناسان نظری آن را شرح و بسط می‌دهند. این عطف نظر در توفیق فلسفه‌ورزی در باب زبان حیاتی است. این کتاب مدخلی است بر موضوعات و مسائل عمدۀ فلسفۀ زبان در دورۀ معاصر؛ هرچند فلسفۀ زبان از ابتدای سدۀ بیستم بسط وسیعی یافته است، تنها از دهۀ 1960 بود که موضوعات آن آرام‌آرام بروز و ظهور کرد.

این کتاب درس‌نامه‌ای است برای معرفی آرا و مسائل مهم و برجسته در فلسفۀ زبان معاصر. این کتاب ذیل مجموعه‌ای است با عنوان کلی «مدخل‌های معاصر راتلج در باب فلسفه» به سرویراستاری پل موزر از دانشگاه لویالای شیکاگو. ویرایش اول این کتاب در سال 2000 توسط دانشگاه راتلج و هشت سال بعد پس از حک و اصلاح و افزودن حدود پنجاه منبع منتشر شد. انتشارات راتلج در همین مجموعه به معرفی دیگر حوزه‌های فلسفی نیز پرداخته است.

کتاب در چهار بخش و چهارده فصل تنظیم شده و ساختار هر فصل بدین شکل است که با مروری اجمالی بر مباحث آغاز شده و سپس به طرح مطالب مربوط پرداخته است و در نهایت با برشمردن نکات مهم فصل در قالب جمع‌بندی، طرح برخی پرسش‌ها و ارائۀ منابعی برای مطالعۀ بیشتر پایان می‌یابد.

بخش نخست کتاب از مهم‌ترین مسائل فلسفۀ زبانی، یعنی معنا و ارجاع بحث می‌کند. بخش دوم به نظریه‌های رایج معنا پرداخته و محاسن و معایب هر یک را مطرح می‌کند. بخش سوم به کاربردشناسی زبانی و آموزۀ کنش گفتار و روابط تضمنی و بخش چهارم به نظریه‌های مربوط به ماهیت و تبیین استعاره اختصاص دارد.

فهرست مطالب کتاب:

سخنی در باب کتاب و ترجمه

پیش‌گفتار مؤلف

سپاس‌گزاری

سپاس‌گزاری برای ویراست دوم

فصل اول: درآمد: معنا و ارجاع

بخش اول: ارجاع و ارجاع دادن

فصل دوم: وصف‌های معین

فصل سوم: نظریۀ وصفی

فصل چهارم: اسامی خاص: ارجاع مستقیم و نظریۀ علّی ـ تاریخی

بخش دوم: نظریه‌های معنا

فصل پنجم: نظریه‌های سنتی معنا

فصل ششم: نظریه‌های «کاربرد»

فصل هفتم: نظریه‌های روان‌شناختی: برنامۀ گرایس

فصل هشتم: تحقیق‌گرایی

فصل نهم: نظریه‌های شرط صدق: برنامۀ دیویدسن

فصل دهم: نظریه‌های شرط صدق: جهان‌های ممکن و معناشناسی مفهامی

بخش سوم: کاربردشناسی و کنش‌گفتارها

فصل یازدهم: کاربردشناسی

فصل دوازدهم: کنش‌گفتارها و بار بیان‌کنشی

فصل سیزدهم: روابط ضمنی

بخش چهارم: نیمۀ تاریک

فصل چهاردهم: استعاره

واژه‌نامۀ فارسی ـ انگلیسی

واژه‌نامۀ انگلیسی ـ فارسی

اصطلاح‌شناسی

کتاب‌شناسی

نمایه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامۀ ناکامورا نایوکیچی (1320 هـ.ق/ 1902 ـ 1906 م): مسافر فقیر ژاپنی در ایران

سفرنامۀ ناکامورا نایوکیچی (1320 هـ.ق/ 1902 ـ 1906 م): مسافر فقیر ژاپنی در ایران

ناکامورا نایوکیچی بازنوشتۀ اوشی‌کاوا شونرو

ناکامورا در شرح سفرهایش در ایران تنها یک بار به مقاصد خود اشاره می‌کند و آن نیز حاکی از داشتن مأموری

تاریخ تلخ؛ به روایت احمد شاملو

تاریخ تلخ؛ به روایت احمد شاملو

محمد قراگوزلو

دربارۀ کاروند فکری شاملو تفاسیر مختلف و متخالفی صورت بسته است. شاید او بیش از هر شاعر، فرهنگ‌پژوه، ر