۵۵۲
۲۱۱
ابعاد روایت‌پردازی مضمون، ایدئولوژی، هویت (تحلیل روایی آثار گی دوموپاسان، ژولیین گرین، آن ابر و ژاک پولن)

ابعاد روایت‌پردازی مضمون، ایدئولوژی، هویت (تحلیل روایی آثار گی دوموپاسان، ژولیین گرین، آن ابر و ژاک پولن)

پدیدآور: ژپ لینت ولت ناشر: علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مترجم: نصرت حجازی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 7ـ642ـ436ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۳۸۱

خلاصه

هدف از این کتاب بیرون کشیدن ابعاد مضمونی، ایدئولوژیک و هویتی در آثار نویسندگان فرانسه‌زبانی مانند گی دوموپاسان، ژولیین گرین، آن ابر و ژاک پولن می‌باشد.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

هدف از این کتاب بیرون کشیدن ابعاد مضمونی، ایدئولوژیک و هویتی در آثار نویسندگان فرانسه‌زبانی مانند گی دوموپاسان، ژولیین گرین، آن ابر و ژاک پولن می‌باشد. برای این کار نویسنده رویکرد تحلیل روایت‌شناختی خود را که پیش‌تر در کتاب «رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت نقطۀ دید» طرح نموده و آن را به شکل نظریۀ روایت‌شناختی نوین توسعه داده، به کار بسته است. بیرون کشیدن ابعاد مضمونی و هویتی، بیشتر نقدی محتوایی را به مشارکت می‌طلبد. با این حال لنت‌ولت معتقد است که قالب روایی و مفاهیم وابسته به آن (از قبیل پرسپکتیو روایی، عمق پرسپکتیو روایی، عنصر کانونی‌کننده، نوع جایگیری گفتمان روایی راوی و شخصیت‌های داستانی و ....) نه‌تنها می‌توانند ابعاد مضمونی و هویتی را بازتاب دهند، بلکه ابزار مناسبی برای بیرون‌کشیدن این ابعاد در ژرف‌ساخت روایت هستند.

نویسنده در فصل اول کتاب به معرفی متودولوژی تحلیل روایی خود پرداخته و به طور اجمالی چارچوب کلی نظریۀ روایت‌شناختی خود را که پیش‌تر در «رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت نقطۀ دید» طرح نموده توضیح می‌دهد. اگرچه این معرفی محورهای اصلی روایت‌شناسیلینت‌ولتی را به اختصار بازتاب داده، اما مترجم معتقد است که درک و فهم این کتاب منوط به مطالعۀ کتاب پیش‌گفته است.

این کتاب پس از ذکر مقدمه و معرفی روایت‌شناسی به عنوان یک رویکرد تحلیلی درون‌متنی، در چهار بخش کلی عرضه شده است. بخش اول به تحلیل روایی از مجموع آثار گی دوموپاسان اختصاص یافته و داستان‌های او را به روایت درجۀ 1، درجۀ 2، درجۀ 3 و درجۀ 4 تقسیم می‌نماید. فصل دوم از بخش اول، داستان‌ها و قصه‌های پاسان را از نظر انواع راوی و انواع مخاطب تقسیم کرده و بدین ترتیب انواع روایت‌پردازی را با نحوۀ پذیرش همراه می‌نماید. در فصل سوم نویسنده مضمون عشق در آثار موپاسان را کندوکاو هویتی با مفاهیم حیوانیت و انسانیت همراه می‌کند تا ایدئولوژی موپاسان را از پس تحلیل روایی ـ مضمونی در سطح ژرف‌ساخت بیرون کشد. تحلیل روایی و مضمونی در «مسافرخانه» به بررسی ارتباط مقدمه با پیش‌متن و برون‌متن پرداخته و پس از بررسی انواع کلیشه‌ها، وهم‌انگیزبودن یا واقعی بودن این داستان را از منظر روایت‌شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد. در «جنایت پدر بونیفاس» گزینش قالب‌های روایی مناسب، طنز شیرینی را در کلیت داستان به وجود آورده که این طنز به لطف بازی‌های روایی و گفتمانی در روساخت متبلور شده است. استراتژی‌ها یا راهبردهای روایی در داستان «هیزم» روایت‌پردازی را دو سطح پیگیری می‌کند: روایت دربرگیرنده و روایت دربرگرفته‌شده. در نهایت نویسنده به بررسی تأثیر روایت دربرگرفته‌شده بر مخاطب می‌پردازد. فصل هفتم ارتباط مستقیم‌تری بین روایت‌پردازی با مضمون و ایدئولوژی پیدا می‌کند. داستانی که نویسنده به بررسی آن می‌پردازد «یک داستان واقعی» است. روایت دربرگیرنده با هدف بررسی بلاغت و ایدئولوژی ارتباط میان مقدمه با برون‌متن، پیش‌متن و مجموع محتوای روایی را مورد توجه قرار می‌‌دهد. مضمون و ایدئولوژی مشخصاً در سطح روایت دربرگرفته‌شده پایش می‌شود. در نهایت ایدئولوژی موجود در ژرف‌ساخت «یک داستان واقعی» با جمع‌بندی قالب روایی و محتوای روایی در روایت دربرگیرنده و روایت دربرگرفته‌شده به دست می‌آید. در آخرین فصل بخش اول، نویسنده بار دیگر از مطالعات روایت‌شناسی برای بیرون کشیدن مضامین انسانی ــ حیوانی «دربرت» بهره برده و ایدئولوژی موپاسان را که به ظاهر بر اساس عشق حیوانی شکل گرفته، مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌دهد.

در بخش دوم نویسنده همین قالب را برای بررسی «موثیرا» نوشتۀ ژولیین گرین به کار می‌برد. بررسی نوع رابطه بین مقدمه و برون‌متن، مقدمه و پیش‌متن، کلیشه‌ها و مضامین و نیز بررسی فنون روایی، در فهرست مطالعات نویسنده قرار گرفته است.

لینت‌ولت در بخش سوم روایت‌پردازی آن ابر، نویسندۀ کانادایی فرانسه‌زبان را مورد توجه قرار داده است. جستجوی هویتی در «کاموراسکا» به لطف بررسی یک راوی زن است که از هنجارها و استانداردهای متعارف روایی عدول کرده و روایت‌پردازی منصربه‌فردی را که در تناسب با مضمون کتاب و در تطابق با کندوکاو هویتی است، به نمایش می‌گذارد.

فصل دوم از این بخش به بررسی تکه‌شدگی روانی و روایی در «مرغان آبی باسان» اختصاص یافته است. روایت‌پردازی منحصربه‌فرد این رمان، حرکت‌های رو به جلو و عقب روایت و اتخاذ پرسپکتیو روایی متغیر، موجب شده تا افزون بر بازتاب مضمون همزاد و تقسیم‌شدگی، نگرش‌های متفاوت مردان و زنان به عشق مورد ارزیابی قرار گیرد.

کندوکاو هویتی به صورت جدی‌تر در بخش سوم این فصل مورد توجه قرار گرفته تا در فصل چهارم با کندوکاو تاریخی در «بهشت اولیه» همراه گردد. این دو فصل نیز به لطف بررسی نوع قالب روایی و شناسایی راوی و مخاطب صورت پذیرفته است.

در نهایت بخش چهارم به بررسی همزاد هویتی و روایی در هشت داستان از ژاک پولن اختصاص یافته است. در فصل دوم یکی از رمان‌های پولن ـ غم دیرینه ـ مورد توجه قرار گرفته و همزاد هویتی و همزاد روایی به دقت مورد تحلیل‌های روایت‌شناختی قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمۀ مترجم

معرفی

بخش اول: روایت‌های گی دوموپاسان: روایت‌پردازی، [بعد] مضمونی و ایدئولوژی

فصل اول: تحلیل روایت‌شناختی مجموعۀ روایت‌ها

فصل دوم: چندآوایی چارچوب‌بندی‌ها

فصل سوم: حیوانیت و عشق

فصل چهارم: تحلیل روایتی و مضمونی از «مسافرخانه»: روایت وهم‌انگیز؟

فصل پنجم: بازی روایی در «جنایت پدر بونیفاس»

فصل ششم: راهبردهای روایی یک مجرد: هیزم

فصل هفتم: روایت‌پردازی، مضمون و ایدئولوژی: داستان واقعی

فصل هشتم: روایت‌پردازی، مضمون و ایدئولوژی: برت

بخش دوم: مقدمه و کلیت: موئیرا [نوشتۀ] ژولیین گرین

مقدمه و کلیت: موئیرا [نوشتۀ] ژولیین گرین

بخش سوم: آن ابر: روایت‌پردازی هنجارشکنانه، مضمون، ایدئولوژی و جستجوی هویتی

فصل اول: رویکرد روایت‌شناختی از کندوکاو هویتی در «کاموراسکا»

فصل دوم: تحلیل روایی، مضمونی و ایدئولوژیکی «مرغان آبی باسان»

فصل سوم: کندوکاو تاریخی و هویتی در «بهشت اولیه»

بخش چهارم: ژاک پولن: دوگانگی هویتی و روایی

فصل اول: دوگانگی هویتی و روایی در رمان‌های ژاک پولن

فصل دوم: دوگانگی هویت و روایی در «غم دیرینه»

جدول روایت‌شناسی روایت‌های گی دوموپاسان

واژه‌نامۀ فارسی ـ فرانسه

واژه‌نامۀ فرانسه ـ فارسی

کتابنامه

برای مطالعۀ بیشتر

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)

سکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)

زهرا طاهری

این کتاب نگاهی است به شعر و زندگی عالمتاج قائم‌‌مقامی، شاعری که بنای ذهن و زبان زنانه را در ادب فارس

مادیان هزار دادستان؛ آوانویسی، برگردان فارسی، یادداشت‌ها و واژه‌نامه (بخش دوم از رونوشت مودی)

مادیان هزار دادستان؛ آوانویسی، برگردان فارسی، یادداشت‌ها و واژه‌نامه (بخش دوم از رونوشت مودی)

نادیا حاجی‌پور

مادیان هزار دادستان یا کتاب هزار داوری، رساله‌ای دربارۀ حقوق دورۀ ساسانی است. این مجموعه در پایان دو

منابع مشابه بیشتر ...

عشاق پاریس؛ با مقدمۀ مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار

عشاق پاریس؛ با مقدمۀ مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار

الکساندر دوما

«عشاق پاریس» ترجمۀ رمانی است فرانسوی که توسط سردار اسعد بختیاری از سرداران مشهور انقلاب مشروطه به فا

بیگانه به روایت آندره آبو

بیگانه به روایت آندره آبو

آلبر کامو

در این کتاب بعد از آوردن داستان بیگانۀ آلبر کامو، شرح آن از آندره آبو و در پایان فرهنگ نام‌ها و اصطل