۲۵۵۳
۰
ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت

پدیدآور: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۸۰مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰۰شابک: 9_003_372_964تعداد صفحات: ۱۷۵

خلاصه

صبغۀ آموزشی و جنبۀ تعلیمی این کتاب سبب شده تا از انشابافی و نقد روزنامگی در آن خبری نباشد و گزاره‌های عاطفی و نقد تأثری در این گفتارها راه نیافته است.

معرفی کتاب

آینده اجتماعی و سیاسی مملکت هر چه باشد، یک چیز مسلم است و آن این ما که در پایان یک دوره تاریخی ‏ایستاده‏ایم. با سقوط نظام سلطنت هر چه باشد عصر دیگری آغاز شده است. به لحاظ زمان تقویمی نیز ما در پایان یک‏قرن هجری قمری قرار داریم، قرن چهاردهم قمری به پایان می‏رسد و تاریخ ادبیات ما استمرار این زمان تقویمی است. پس می‏توان تصور کرد که اظهار نظر دربارۀ شعر فارسی تا مقطع زمانی سقوط سلطنت و پایان قرن چهاردهم قمری، امری‏ پذیرفتنی است.
از آنجا که شعر معاصر با تمام تحولاتش، ریشه در شعر مشروطیت دارد، مؤلف گفتگوها را از آنجا آغاز کرده ‏است و حتی‏ کمی قبل از مشروطیت را نیز مورد بحث قرار داده‏است و به عنوان نُرم و هنجار تا تحولات را بتوان بر اساس آن نُرم بررسی‏کرد. گفتارهای این کتاب به ویژه گفتار نخستین که عنوان از مشروطیت تا سقوط سلطنت را به خود گرفته، در حقیقت طرح ‏مختصر ولی نسبتاً منظمی بوده است از تحولات شعر فارسی در صد سال اخیر تا دانشجویان بر اساس آن بتوانند راه و روش کار را بیاموزند. در فصل دوم همان موضوع را با تفاوت‌هایی در دیدگاه مورد بحث قرار گرفته است و فصل سوم ‏جستجویی است برای کشف معیار ماندن و زوال در ادبیات عصر حاضر با اشاراتی به قدما.
فهرست مطالب این کتاب:

قبل از هر چیز دیگر

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت

الف) دورۀ قبل از مشروطیت؛ ب) دورۀ مشروطیت؛ ج) عصر رضاشاهی؛ د) از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332؛ هـ) از کودتای 1332 تا 1340؛ و) از حدود 1340 تا 1349 (اوج‌گیری مبارزۀ مسلحانه)؛ ز) از 1349 تا بهمن 1357.

شعر فارسی بعد از مشروطیت

مقدمه؛ شعر آزاد نیمایی؛ گسترش شعر آزاد.

نمودار شعر فارسی در قرن اخیر؛ راهنمای الفبایی.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

چشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

چشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

محسن سلیمانی

مجموعه نقدهای کتاب حاضر به جز یکی، همه به جهان ادبیات داستانی تعلق دارد.

منابع مشابه بیشتر ...

زن در شاهنامه

زن در شاهنامه

ترزا باتستی (بهنام)

این کتاب حاصل پژوهش دکتر «ترزا باتستی بهنام» ـ همسر زنده‌یاد غلامحسین صدیقی ـ است که در سال 1340 در

گفتگو با مفتون امینی

گفتگو با مفتون امینی

مهدی مظفری ساوجی

این کتاب حاصل بیست ساعت گفتگو با مفتون امینی است که از مهرماه سال 1397 تا اسفند همان سال صورت گرفته

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

این کیمیای هستی دربارۀ حافظ؛ جمال‌شناسی و جهانِ شعری، یادداشت‌ها و نکته‌ها، درس‌گفتارهای دانشگاه تهران (سه جلد)

این کیمیای هستی دربارۀ حافظ؛ جمال‌شناسی و جهانِ شعری، یادداشت‌ها و نکته‌ها، درس‌گفتارهای دانشگاه تهران (سه جلد)

محمدرضا شفیعی کدکنی

این کتاب در سه جلد اختصاص دارد به یادداشت‌ها و درس‌گفتارهای استاد شفیعی کدکنی دربارۀ حافظ.