۳۸۳۲ نتیجه

عنوانسیبویه‌پژوهی

نویسندهبه کوشش محمد باهر

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_090_222_600_978

تعداد صفحات۸۴۸

عنوانسنایی‌پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

نویسندهبه اهتمام مریم حسینی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_38_5505_600_978

تعداد صفحات۸۸۸

عنوانده شرط سلوک (رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم)

نویسندهنجم‌الدین کبری

ناشرپارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_63_5733_600_978

تعداد صفحات۱۵۵

عنوانهزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

نویسندهپرویز عباسی داکانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0_539_224_964_978

تعداد صفحات۴۵۰

عنواندر جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

نویسندهشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_253_191_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانبیدل‌شناسی

نویسندهغلام‌حسن مجددی

ناشرامیری

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_1_8015_9936_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانخط و نظام‌های نوشتاری در جهان اسلام

نویسندهحسن رضایی باغ‌بیدی، آرزو نجفیان، علی تمیزال، محمدصالح شریف عسکری

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_43_5397_600_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنواندرّ اوستایی در صدف لهجۀ هزارگی

نویسندهشوکت‌علی محمدی شاری

ناشرصبح امید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_6_8010_9936_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانفیض‌پژوهی (مجموعه مقالات)

نویسندهشهناز شایان‌فر

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_114_222_600_978

تعداد صفحات۹۵۲

عنوانسرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

نویسندهایرج شهبازی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_62_6207_964_978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانحماسۀ غدیر در شعر پولس سلامه (شاعر مسیحی)

نویسندهعلی منتظمی و علی زرقانی

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپمشهد

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_621_971_964_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواندگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

نویسندهزهرا خسروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2_1558_00_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانچه کنم‌های شاعران

نویسندهعلی باقری

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_87_2978_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانتماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

نویسندهحجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_924_380_964_978

تعداد صفحات۲۹۸

عنوانآینۀ معنی: تمثیل و تحلیل آن در شعر معاصر ایران از 1300 تا 1357

نویسندهاکبر شامیان ساروکلائی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_397_121_600_978

تعداد صفحات۴۲۴+۱۹

عنوانخدا، جهان و انسان در اندیشۀ فیلون و ابن عربی

نویسندهطاهره حاج‌ابراهیمی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_355_121_600_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانشکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمحمود رضایی دشت‌ارژنه

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_401_121_600_978

تعداد صفحات۴۴۰+۴۲

عنواندربارۀ معانی حروف

نویسندهمنصور مؤمنی

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_53_8765_964_978

تعداد صفحات۹۶