بازدید 508 بار
دوشنبه 08 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

نقد ساختار اندیشه
نقد ساختار اندیشه
نویسنده: علیرضا جاوید، محمد نجاری
ناشر: آشیان
تاریخ چاپ: 1388
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 8_46_7518_964_978
تعداد صفحات: 336
خلاصه: این كتاب دربردارندۀ مجموعه گفت‌وگوهایی با تنی چند از اهالی اندیشه است كه به مدرنینته پرداخته و با هر دو رویكرد نقد یا تأیید به این امر توجه داشته‌است.
نقد ساختار اندیشه
کتاب
نقد ساختار اندیشه
نویسنده: علیرضا جاوید، محمد نجاری
ناشر: آشیان
تاریخ چاپ: 1388
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 8_46_7518_964_978
تعداد صفحات: 336
خلاصه: این كتاب دربردارندۀ مجموعه گفت‌وگوهایی با تنی چند از اهالی اندیشه است كه به مدرنینته پرداخته و با هر دو رویكرد نقد یا تأیید به این امر توجه داشته‌است.

این كتاب دربردارندۀ مجموعه گفت‌وگوهایی با تنی چند از اهالی اندیشه است كه به مدرنینته پرداخته و با هر دو رویكرد نقد یا تأیید به این امر توجه داشته‌است.

گفتگوهای این مجموعه با علی میر‌سپاسی، محمد نقی‌زاده، مرتضی فرهادی، عبدالكریم رشیدیان، ایرج قانونی، فاطمه ولیانی، عباس منوچهری، جهانگیر معینی علمداری، صالح نجفی، كمال پولادی، هوشنگ اتحاد و مهستی بحرینی صورت گرفته است.

فرهنگ و مدرنیته، دو جزء کانونی این کتاب را تشکیل می‌دهند. این کتاب در پی دانستن و دست‌یابی به شناختی نسبی از چیستی اندیشۀ مدرن در نزد متفکران غرب و درک و تلقی فرهنگ شرق از مفهوم مدرنیته و مواجهۀ آن در تجربۀ زیستهاش می‌باشد. شیوۀ کار در طرح سؤالات انتقادی است و تلاش شده با طرح چنین سؤالاتی، شناخت نسبی از مفاهیم و موضوعاتی که در کنار دو موضوع اصلی، مطرح شده‌اند، به‌دست آورده شود. به این منظور کتاب در سه‌بخش تنظیم شده است: بخش نخست: این بخش در پی چیستی مدرنیته در شرق و تلقی فرهنگ شرق از آن و نیز شیوه‌ای که فرهنگ شرق در مواجهه با واقعیت عینی و انتزاعی جهان پیرامونش اتخاذ کرده و می‌کند است.

بخش دوم: در این بخش تلاش شده به ماهیت و تلقی اندیشمندان غربی از مدرنیته و پیامدهای آن پرداخته شود.

بخش سوم: در این بخش اندیشۀ صادق هدایت در جایگاه متفکری شرقی و اندیشۀ آندره ژید به‌مثابه متفکری غربی موررد بررسی قرار گرفته‌اند. از آن‌ رو این دو برگزیده شده‌اند که هر دو معاصر هم و محقق و ادیب و منتقد جامعۀ خود و روشنفکری جهانی بودند. نگاه و جهان‌بینی آنها که برخاسته از دو فرهنگ شرق و غرب است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

تلاش شده شیوۀ واحدی در تنظیم گفت‌وگوها رعایت شود؛ به همین منظور گفتگوهای این کتاب توسط هر یک از متفکرینی که با آنها گفتگو انجام شده، حداقل دوبار خوانده و اصلاح شده است. هر کجا که نقل قولی از منبعی ذکر شده، تلاش شده منبع آن مشخص شود تا گفته‌ها و استدلالات مبتنی بر منابع مستند و متقن باشند. در پایان هر گفتگو نیز کتاب‌شناسی مرتبط با گفتگو ارائه شده است.

فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

پیش‌گفتار   

بخش نخست: فرهنگ و مدرنیته در شرق

1. بنیان‌های مدرنیتۀ ایرانی: علی میرسپاسی

2. بنیان‌های مدرنیتۀ ژاپنی: محمد نقی‌زاده

3. یاریگری و مشارکت در فرهنگ ایرانی: مرتضی فرهادی

بخش دوم: مدرنیته و اندیشۀ غربی

1. بنیان‌های اندیشۀ ایمانوئل کانت: عبدالکریم رشیدیان

2. بنیان‌های اندیشۀ لودویک ویتگنشتاین: ایرج قانونی

3. بنیان‌های اندیشۀ هانا آرنت: فاطمه ولیانی

4. بنیان‌های اندیشۀ میشل فوکو: عباس منوچهری

5. بنیان‌های اندیشۀ ریچارد رورتی: جهانگیر معینی‌علمداری

6. بنیان‌های اندیشۀ مایکل والزر: صالح نجفی

7. بنیان‌های اندیشۀ یورگن هابرماس: کمال پولادی

بخش سوم: دو جهان، دو اندیشه

1. بنیان‌های اندیشۀ صادق هدایت: هوشنگ اتحاد

2. بنیان‌های اندیشۀ آندره ژید: مهستی بحرینی

منابع و مآخذ

نمایه