بازدید 1041 بار
یکشنبه 07 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

هنر در وضعیت پست‌مدرن
هنر در وضعیت پست‌مدرن
نویسنده: رضا رفیعی راد
ناشر: داستان
تاریخ چاپ: 1388
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1200
شابک : 1_9_90731_600_978
تعداد صفحات: 80
خلاصه: نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.
هنر در وضعیت پست‌مدرن
کتاب
هنر در وضعیت پست‌مدرن
نویسنده: رضا رفیعی راد
ناشر: داستان
تاریخ چاپ: 1388
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1200
شابک : 1_9_90731_600_978
تعداد صفحات: 80
خلاصه: نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.

نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.

هر اندازه سبک‌های هنری عهد كلاسيک و مدرن، اعم از صدر مسيحيت، نئوکلاسیک، امپرسيونيسم، سوررئاليسم و ... واجد بنيان‌هايی به نسبت واضح و روشن بوده و می‌توان آنها را در قالب‌هایی نه‌چندان مطمئن دسته‌بندی كرد، در عوض جنبش‌ها و سبک‌های هنری كه بعد از عصر مدرن ظهور كرده‌اند، پيچيده، ضد ساختارگرا و ضد بنيادگرا هستند و نمی‌توان به سهولت، به مبانی واضح و روشن و پارامترهای مشخص و معین هر سبک و شیوه دست یافت. نفی وجود تصویر ایده‌آل از حقیقت و نفی احتمال ارائۀ تصویری ایده‌آل از حقیقت، ضد بنیادگرایی، نقد بنیادهای عقلانیت مدرن و به طور کلی نقد عقلانیت و ارزش‌گذاری‌های انسان‌محور و .. در این عصر سبب‌ساز پراکندگی و گاه حتی تضاد آراء و نظرات و عدم اجماع کلی در ارتباط با قضاوت‌های هنری به ویژه ارزش‌گذاری‌های زیبایی‌شناسانه شده است. شاید بهترین راه برای کسب دانش داوری در ارتباط با آثار هنری این جنبش‌های جدید، مطالعۀ مقالات و کتبی است که وضعیت پست‌مدرنیسم را مورد بررسی قرار داده و مشخصه‌ها و وجوه مختلف، متکثر، گاه متناقض و ... آن را مشخص‌تر می‌نمایند تا از این دریچه مبانی این آثار هنری و آفرینش آنها پدیدار شود که در واقع ضرورت وجودی این کتاب نیز همین امر است.

آنچه در این کتاب آمده به ترتیب به شرح وضعیت پست‌مدرن و مقایسۀ آن با مدرنیسم، تشریح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تکنولوژی پرداخته و در فراسوی زشت و زیبا، اندیشۀ نیچه و نقد بنیاد‌های دوآلیستی در شیوۀ تفکر و مقایسۀ تعریف هنر از نظرگاه او با تعاریف مرسوم هنر بیان شده و سپس نقش هنر در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپیایی که دنیای صنعتی ارائه می‌دهد از نگاه آدورنو بررسی می‌شود و در پایان نیز برخی مشخصات نقاشی مدرن بیان می‌شود.

پست‌مدرنیسم دورۀ زمانی پیچیده یا یک مجموعه اندیشه است که از میان مطالعات دانشگاهی در محدودۀ زمانی میانۀ 1980 سر بر آورد. تعریف نمودن پست‌مدرنیسم بسیار دشوار است؛ زیرا این پدیده در گسترۀ وسیعی از انضباط‌های اجتماعی، محدوده‌های مطالعاتی، کلیات هنر، معماری، موسیقی، فیلم، ادبیات، روان‌شناسی، ارتباطات، سبک‌ها و تکنولوژی ظهور کرد و تاریخ آغاز آن را نیز به طور دقیق نمی‌توان بیان نمود. بهترین راه برای شناخت پست‌مدرنیسم مطالعه دربارۀ مدرنیسم است که می‌توان آن را رشد یا برون‌رفت از مدرنیسم دانست.

فهرست مطالب این کتاب بدین قرار است:

مقدمه

پست‌مدرنیسم

فلسفۀ هنر مدرن و فلسفۀ تکنولوژی

فراسوی زیبا و زشت

هنر چیست

نقش انتقادی هنر، آدورنو میان میان اتوپیا و ضد اتوپیا

نقاشی مدرن

دوگانگی رفتار نور و آمیزش دو طراحی