بازدید 455 بار
شنبه 06 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

زیباشناسی و طبیعت
زیباشناسی و طبیعت
نویسنده: گلن پارسونز
مترجم: زهرا قیاسی
ناشر: رشد آموزش
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 7_9_93821_964_978
تعداد صفحات: 258
خلاصه: هدف کتاب شناخت دقیق‌تر درک زیبایی و پاسخ به این پرسش است که آیا در نهایت، درک زیبایی طبیعی می‌تواند شیوه‌ای ارزنده یا پذیرفتنی برای ارتباط با طبیعت باشد یا نه.
زیباشناسی و طبیعت
کتاب
زیباشناسی و طبیعت
نویسنده: گلن پارسونز
مترجم: زهرا قیاسی
ناشر: رشد آموزش
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 7_9_93821_964_978
تعداد صفحات: 258
خلاصه: هدف کتاب شناخت دقیق‌تر درک زیبایی و پاسخ به این پرسش است که آیا در نهایت، درک زیبایی طبیعی می‌تواند شیوه‌ای ارزنده یا پذیرفتنی برای ارتباط با طبیعت باشد یا نه.

سرآغاز بحث زیباشناسی و طبیعت به معنایی که در این کتاب بررسی شده است، به دهۀ نود میلادی برمی‌گردد و یکی از محرک‌های عمدۀ آن آگاهی‌یافتن از تأثیرات مخرب فعالیت بشر بر طبیعت و نیز آمار و ارقامی بود که چهره‌ای مخوف از جهان در آینده‌ای نزدیک نشان می‌دادند. اساساً وقتی موضوع زیباشناسی و طبیعت مهم می‌شود که مردم متوجه مناطقی طبیعی شوند که ظاهراً به سبب نداشتن کیفیات زیباشناختی مورد بی‌توجهی و تخریب قرار گرفته‌اند. مناظری همچون چمنزارهای هموار، جاده‌های کویری، کوهستان‌های لخت و عور و حتی باتلاق‌ها.

طرح کلی کتاب از این قرار است: فصول اول و دوم با معرفی مفهوم زیبایی طبیعی و طرح رویکردی کلی برای فهم آن و استفاده از رویکردهای متداول فلسفۀ تحلیلی، زمینه را برای بحث آماده می‌کند. فصل‌های سوم تا ششم مواضع درک زیبایی طبیعی را که در بحث‌های فلسفی اخیر حایز بیشترین اهمیت بوده‌اند، بیان می‌کنند، در ضمن استدلال‌های اصلی له و علیه هریک مطرح می‌شود. در این فصل‌ها تمرکز بر این است که درک زیباشناختی طبیعت چگونه باید باشد. در فصول بعدی تمرکز بر موضوعات متفاوت اما مرتبط با زیباشناسی و طبیعت است. فصل هفتم امکان استدلال برای حفاظت از طبیعت را بر مبنای ارزش زیباشناختی مطرح و منتقدانه بررسی می‌کند. این موضوع در فصل‌های بعدی نیز ادامه می‌یابد. نهایتاً در فصل‌های هشتم و نهم رابطۀ جالب میان درک زیباشناختی طبیعت و درک زیباشناسی به طور کلی از حیث دو ماهیت به ظاهر مرتبط با آنها، یعنی باغ و هنر محیطی بررسی می‌شود.

فهرست مطالب این کتاب در نه فصل بدین ترتیب است:

فصل اول: رویکرد به فلسفۀ زیبایی طبیعی: دو مسئله در باب زیبایی طبیعی، تاریخچۀ ذوق منظره، تعریف فلسفی و برخورداری از کیفیت زیباشناختی؛ فصل دوم: تخیل، باور و زیباشناسی طبیعت: نقش تفکر، رویکرد پست‌مدرن به زیباشناسی طبیعت، ایرادات رویکرد پست‌مدرن؛ فصل سوم: فرمالیسم: فرمالیسم و طبیعت و تصاویر، نقاط قوت فرمالیسم، ایرادات فرمالیسم؛ فصل چهارم: علم و زیباشناسی طبیعت: علم و منتقد طبیعت، چرخشی دیگر در ذوق منظره، ایرادات رویکرد علم‌بنیان؛ فصل پنجم: پلورالیسم: پلورالیسم میانه‌رو، پلورالیسم تندرو، ایرادات پلورالیسم؛ فصل ششم: طبیعت و زیباشناسی منفصل: چالش زیباشناسی منفصل، زیباشناسی استغراقی برای طبیعت، نقد زیباشناسی استغراقی؛ فصل هفتم: زیباشناسی و حفاظت از طبیعت: حفاظت زیباشناختی در نظریه و عمل، دو مسئله در مورد حفاظت زیباشناختی، برهان حفاظت‌خواهان؛ فصل هشتم: طبیعت در باغ: باغ به مثابۀ طبیعت، باغ به مثابۀ هنر، آیا طبیعت در ذات باغ است؛ فصل نهم: هنر در طبیعت: هنر محیطی: بی‌حرمتی به طبیعت، دفاع از هنر محیطی، آیا اتهام بی‌حرمتی رواست.