بازدید 1204 بار
شنبه 06 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

رهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی
رهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی
نویسنده: کامیار عابدی
ناشر: ثالث
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 700
شابک : 3_843_380_964_978
تعداد صفحات: 260
خلاصه: این کتاب به بررسی زندگی شخصی، فرهنگی و ادبی حسن هنرمندی و تحلیل آثارش در حوزۀ شعر، ترجمه و پژوهش می‌پردازد.
رهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی
کتاب
رهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی
نویسنده: کامیار عابدی
ناشر: ثالث
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 700
شابک : 3_843_380_964_978
تعداد صفحات: 260
خلاصه: این کتاب به بررسی زندگی شخصی، فرهنگی و ادبی حسن هنرمندی و تحلیل آثارش در حوزۀ شعر، ترجمه و پژوهش می‌پردازد.

هنرمندی در حوزه شعر نام و چهره‌ای شناخته شده است. قلمروی شعرش، علاوه بر آبشخور شعر و ادب فرانسه، در سه گرایش نو ـ سنتی (اغلب، چهارپاره)، نیمایی و منثور، از محتوا یا زبان آثار فریدون توللی، نیمایوشیج و صادق هدایت تأثیرهایی پذیرفته بود. در حوزه ترجمه هم نام و چهره وی، به سبب برگرداندن آثاری از شاعران فرانسوی و آندره ژید در خور اهمیت است. این آثار برذهن و زبان بخش‌هایی از شاعران و نویسندگان نوگرا نفوذری درخور ملاحظه یافت. در حوزه ادبیات تطبیقی هم نام و چهره‌اش، با آثاری چند به شیوه‌ای علمی ـ ذوقی، کوشا و نوآور به نظر می‌آید. او از آغاز دهۀ 1330 تا سال 1356، یعنی حدود یک ربع قرن با کوششی درخور توجه آموخت و سرود و ترجمه و تألیف کرد؛ اما پس از این سال تا سال 1381 یعنی یک ربع قرن بعد، در سکوتی به تقریب مطلق به سر برد.

نگارنده در مقدمه می‌گوید: اندکی پس از شنیدن خبر درگذشت هنرمندی مقاله‌ای دربارۀ او نوشتم. در این مقاله کوشیدم ضمن تحلیل سروده‌هایش، دیگر آثارش را هم بشناسانم. اما پس از انتشار آن مقاله به مطالعۀ دقیق‌تر آثارش پرداختم. پس از آنکه منابع و یادداشت‌هایم در دوره‌ای کمابیش ده ساله به حد کنونی رسید، در پنج فصل به زندگی، شعرها، آرای زیستی و ادبی، ترجمه‌ها و سرانجام پژوهش‌هایش پرداختم. در این پنج فصل، در حد توان ادبی و ادبی ـ تاریخی‌ام، آثار و آرای هنرمندی را تحلیل، بررسی و بازسازی کرده‌ام. در سه فصل دیگر به ترتیب، نمونه‌هایی از شعرها، ترجمه‌ها و پژوهش‌هایش را نقل کرده‌ام.

هنرمندی انسانی انزواجو و بدبین بود. شاید این بیت صائب تبریزی را مصداق حال خود می‌یافت:

مرا به روز قیامت غمی که هست این است                            که روی مردم دنیا دوباره باید دید

اما با وجود نومیدی، شاید خود را با مفهوم این جملۀ آندره مالرو تسلی می‌داد:

زندگی هیچ ارزشی ندارد. اما هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.

با این همه زندگی و آثار هنرمندی را باید در مجموعه‌ای از فراز و فرودهای زندگی انسان ایرانی عصر جدید درنظر آورد: بخش درخور توجهی از فرهیختگان و روشن‌اندیشان ایران، پس از برخی گام‌های آغازین در سدۀ نوزدهم میلادی، به طور عمده، از آغاز سدۀ بعد در یک راهپیمایی بزرگ تاریخی برای رسیدن به رستگاری و بیداری انسان و جامعۀ ایرانی شرکت جستند. حسن هنرمندی نیز در دهۀ پنجم این قرن به این راهپیمایی پیوست. او هم مانند دیگران طعم تلخ شکست را چشید و آن را با هراس‌زدگی، بیزاری، نومیدی و بیماری (چرا نگوییم بیماری، مگر ما، ایرانی‌ها، جملگی و هریک به نوعی بیمار نیستیم) خود درآمیخت. او با «قطب‌نمای دل» (تعبیری از م. سرشک) یک ربع قرن را از آغاز دهه 1330 تا نیمه دهه 1350 به تکاپوی قلمی گذراند و ربع بعدی قرن را در اعتراض به جهانی که از ایده‌هایش دور و دورتر می‌شد، به سکوت سپری کرد و سرانجام، آرامش خود را چون هدایت در خودکشی یافت:

تیغم به دل شکسته ولی از کدام خصم؟

زخمم به جان نشسته ولی در کدام جنگ؟

در من غریو بی ثمری شعله می‌کشد

هنرمندی و چند نسل از نواندیشان و فرهیختگان ایرانی سدۀ بیستم میلادی، در آرزوی ایرانی بیدار و آباد و سربلند، زندگی را واگذاشتند و به دیار خاموشان پیوستند. اما آن راهپیمایی بزرگ تاریخی در سدۀ بیست و یکم میلادی نیز ادامه دارد.

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

نگاهی به زندگی حسن هنرمندی، تحلیلی از شعرهایش، شناختی از آرای او دربارۀ زندگی و شعر، هنرمندی و ترجمۀ شعر فرانسه به فارسی، هنرمندی و پژوهش در ادبیات تطبیقی، نمونه‌هایی از شعرها، نمونه‌هایی از ترجمه‌ها، نمونه‌هایی از نثرها و پژوهش‌ها، یادداشت‌ها، کتاب‌شناسی که آثار حسن هنرمندی، اسناد و گفتگوها و آثار دیگران را دربرمی‌گیرد.