بازدید 1260 بار
شنبه 06 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی
نویسنده: فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی
ناشر: علم
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 3_541_224_964_978
تعداد صفحات: 222
خلاصه: هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی
کتاب
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی
نویسنده: فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی
ناشر: علم
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 3_541_224_964_978
تعداد صفحات: 222
خلاصه: هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.

در این پژوهش التفات معادل apostrophe در نظر گرفته شده است؛ یعنی احضار‌کردن یا مورد خطاب قرار‌دادن هستی‌های غایب و موجودیت‌های غیرانسانی گوناگون مانند روح، دل، دریا و غیره. هدف از این کار آن است تا با نگاه نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با آنچه در بلاغت سنتی به طور کلی، «حاضرپنداری» تفاوت قایل شویم.

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

فصل نخست: پیشینۀ مطالعات التفات

مقدمه؛ پیشینۀ التفات در مطالعات فارسی‌زبانان: التفات در مطالعات سنتی، بررسی زبان‌شناختی التفات، رویکرد پساساخت‌گرایی در نشانه‌شناسی شعر؛ پیشینۀ التفات در مطالعات غربیان: التفات در بلاغت سنتی، التفات در رویکرد شناختی، التفات در نظریۀ روایت، التفات و کاربردشناسی زبان، التفات در مطالعات پساساخت‌گرایی.

فصل دوم: مبانی پژوهش

مقدمه؛ التفات استعاری، مجازی و ارجاعی؛ پیش‌انگاری و بینامتنیت؛ التفات در دیدگاه پساساخت‌گرای جاناتان کالر؛ چهار سطح خوانش التفات در دیدگاه کالر؛ نشانه‌شناسی پساساخت‌گرای شعر؛ نقدی بر مطالعات انجام شده دربارۀ التفات؛ سطح پنجم خوانش التفات؛ زیبایی‌شناسی کاربرد التفات در شعر؛ جمع‌بندی.

فصل سوم: بررسی نشانه‌شناختی التفات در شعر معاصر فارسی

مقدمه؛ التفات در اشعار مهدی اخوان ثالث؛ التفات در اشعار هوشنگ ابتهاج؛ التفات در اشعار شفیعی کدکنی؛ التفات در اشعار قیصر امین پور؛ التفات در اشعار احمد شاملو؛ التفات در اشعار فریدون مشیری.

فصل چهارم: جمع‌بندی.