بازدید 1783 بار
یکشنبه 04 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی
از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی
نویسنده: طهمورث ساجدی
ناشر: امیرکبیر
تاریخ چاپ: 1391 (چاپ سوم)
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 9_1140_00_964_978
تعداد صفحات: 338
خلاصه: مجموعۀ حاضر که در دو بخش متمایز تنظیم شده است، آثاری هستند که بیشتر در مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاهی، مجلات مستقل و همایش‌ها ارائه شده یا اینکه نتیجۀ همکاری با دانشنامه‌ها بوده است و اکنون با هدف دسترسی سهل برای علاقه‌مندان و اهل فن در اینجا گردآوری و منتشر شده‌اند.
از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی
کتاب
از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی
نویسنده: طهمورث ساجدی
ناشر: امیرکبیر
تاریخ چاپ: 1391 (چاپ سوم)
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 9_1140_00_964_978
تعداد صفحات: 338
خلاصه: مجموعۀ حاضر که در دو بخش متمایز تنظیم شده است، آثاری هستند که بیشتر در مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاهی، مجلات مستقل و همایش‌ها ارائه شده یا اینکه نتیجۀ همکاری با دانشنامه‌ها بوده است و اکنون با هدف دسترسی سهل برای علاقه‌مندان و اهل فن در اینجا گردآوری و منتشر شده‌اند.

از ابتدای قرن نوزدهم تا به امروز ادبیات تطبیقی در حال تحول بوده است، به ویژه در فرانسه. هر چند زادگاه آن در کشور اخیر بود؛ ولی کشورهایی همچون آلمان به نظریه‌های ادبیات تطبیقی و ارگان‌هایی که به معرفی تأثیر و تأثر که هنوز از ارکان آن هستند، بیشتر توجه نشان داده‌اند. با وقوف بر این امر فرانسویان نیز کوشیده‌اند تا در مباحث نظریه‌ای گرایش‌هایی همچون منبع‌شناسی، تصویرشناسی، سرنوشت ادبی، ادبیات ترجمه، بوطیقای تطبیقی، ادبیات و سینما جایگاهی شامخ داشته باشند. دستاوردهای آنها معرف گفته‌های آنهاست. در کنار آن نقد ادبی در سدۀ بیستم بیشتر با نام و اقتدار بی‌همتای رولان بارت همراه بوده است؛ از این‌رو مجموعه مقالات ارائه شده در این بخش بیشتر به معرفی و جایگاه این منتقد، آثارش و تأثیراتش نظر داشته است. با این همه جامعیت بارت هنوز شناسانده نشده استمجموعۀ حاضر که در دو بخش متمایز تنظیم شده است، آثاری هستند که بیشتر در مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاهی، مجلات مستقل و همایش‌ها ارائه شده یا اینکه نتیجۀ همکاری با دانشنامه‌ها بوده است و اکنون با هدف دسترسی سهل برای علاقه‌مندان و اهل فن در اینجا گردآوری و منتشر شده‌اند.

از آنجایی که تخصص نویسندۀ این سطور ادبیات تطبیقی در بافت «رنسانس شرقی» در فرانسۀ قرن نوزدهم است، مقالات ارائه شده در بخش اول این مجموعه بیشتر در زمینۀ بحث‌های مربوط به تاریخ ادبیات تطبیقی، نظریه‌های ادبیات تطبیقی، ادبیات شرقی در ادبیات تطبیقی، بازتاب‌های تطبیقی آن در فرانسه و تأثیر ادبیات بیگانه در ادبیات فارسی و نیز بررسی تطبیقی واحد شمارش در زبان فارسی و مقایسۀ آن با واحد شمارش در زبان فرانسه است.

این مقالات بین سالهای 1377 و 1384 نوشته شده‌اند و در دو مورد (ادبیات تطبیقی و رنسانس شرقی)، مقالات به درخواست مرحوم دکتر جواد حدیدی نوشته شده است.

بخش دوم که ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم و در قرن بیستم را در بر دارد، به‌ویژه شبه ادبیات و تبعات مثبت آن و نیز نقد آثاری که توسط ادبای ایرانی نوشته شده‌اند، هم جنبۀ درسی داشته‌اند و هم جنبۀ ذوق شخصی، پیدایش مکتب‌های ادبی در قرن نوزدهم مولود پویایی ادبیاتی است که عصر کلاسیسیم و نئوکلاسیسیم را پشت سر گذاشته و علی‌رغم ظهور چشمگیر رمانتیسم آلمانی و رمانتیسم انگلیسی و محدود شدن دنیای فرانسه‌دانی در اروپا و سایر جاها، همچنان در عرصۀ ادبیات جهانی و حتی در ایران پرتوافشانی می‌کند. مجلدات مکتب‌های ادبی تاریخ ادبیات فرانسه را نیز در بر دارند.

از سوی دیگر، اگر توجه به نروال و ژید جنبه درسی داشته است، بارت ـ طرز فکری از نقد ادبی فرانسه که ممکن است در آینده تحصل آن به رویا بدل شود ـ به تنهایی تمامی نیمۀ دوم قرن بیستم را تحت‌الاشعاع خود قرار داد و در نتیجه نام کشورش را نیز بلندآوازه کرد. از این رو این جنبه نیز نمی‌توانست از چشم فردی که تا مقطع فوق لیسانس به ادبیات قرن بیستم فرانسه به ویژه ژید پرداخته بود، دور بماند. ترتیب زمانی این بخش از مقالات هم بین سال‌های 1378 و 1386 بوده است.

فهرست مطالب این کتاب بدین‌قرار است:

مقدمۀ مؤلف

بخش اول:

نقد کتاب «ادبیات تطبیقی» اثر محمد غنیمی هلال؛ ادبیات تطبیقی ـ ادبیات شرقی؛ ادبیات تطبیقی؛ رنسانس شرقی و بازتاب‌های تطبیقی آن در فرانسۀ قرن نوزدهم؛ از ادبیات تطبیقی؛ ادبیات تطبیقی (فارسی ـ انگلیسی)؛ ادبیات تطبیقی (فارسی ـ فرانسه)؛ بررسی تطبیقی واحد شمارش در زبان فارسی و مقایسۀ آن با واحد شمارش در زبان فرانسه.

بخش دوم:

نقد کتاب «مکتب‌های ادبی» (1) اثر رضا سیدحسینی؛ نقد کتاب «مکتب‌های ادبی» (2) اثر رضا سیدحسینی؛ ژرار دو نراوال؛ گی‌دوموپاسان در ایران؛ رولان بارت و اسطوره‌شناسی در ایران؛ پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید؛ بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن؛ رولان بارت و سیر تحول نقد نو در فرانسه.