بازدید 1477 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی
فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی
نویسنده: سیمین حلالی و هوتن اشتری
ناشر: معین
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 9_079_165_964_978
خلاصه: این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی
کتاب
فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی
نویسنده: سیمین حلالی و هوتن اشتری
ناشر: معین
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 9_079_165_964_978
خلاصه: این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.

دکتر کزازی در مقدمه این کتاب می‌نویسد: «فرهنگ پارسی پاسخی است پایدار و شایان به نیازی فرهنگی و ادبی؛ نیازی دیرباز که تاکنون برآورده نشده بود. از افزون بر دو دهۀ پیش که من پارسی‌گرایی را پیگیر و بی‌گسست آغازیده‌ام و بدان دست یازیده‌ام که در گفتار و نوشتار از واژه‌های ناب و نژادۀ پارسی بهره ببرم، بسیاری از دوست‌داران و باورمندان این زبان شورانگیز دلاویز که بر پایۀ آن دستان آشنای نغز برآنند که شکّر است و از هر زبان به گیتی، در شیوایی و دلارایی، در خُنیاوری و جان‌پروری، خوشتر پایفشار و استوار از من درمی‌خواستند واژه‌های نوپدید و برساخته را گرد بیاورم و در فرهنگی بگنجانم که این مهم توسط نویسنده این کتاب که همۀ کتاب‌های مرا خوانده است و واژه‌های برساخته، فراپیش‌نهاده و به‌کار‌گرفتۀ مرا از آنها بدر کشیده و در فرهنگی گرانسنگ سامان داده است و در دسترس پارسی‌گرایان و ایران‌دوستان گذاشته است».

این واژه‌نامه دوسویه دستاورد نزدیک به بیست سال یادداشت‌برداری از نوشته‌های دکتر میرجلال الدین کزازی است.

سوی نخست این واژه‌نامه، واژگان برساخته و در پیش‌نهاده و به کار گرفتۀ دکتر کزازی در نوشته‌های ایشان است و سوی دیگر واژگانی است که از برابرهای دیگر این واژگان که بیشینۀ آنان به زبان تازی است، سامان یافته است. نویسنده در این کتاب برای برخی از واژه‌ها که نیازی به آوردن معانی آنها نیست، از نوشته‌های استاد که به گونه‌ای گسترده دربارۀ آن واژه سخن رانده‌اند و همۀ سویه‌های ناروشن آن را روشن کرده‌اند، سود جسته است.

در سوی نخست واژگانی همچون «سجع همسنگ* سجع متوازن» دیده می‌شوند که پاره‌ای از آنها تازی و پاره‌ای دیگر پارسی است که در برابر واژگانی که سراسر تازی هستند، پیش نهاده شده‌اند. همچنین در سوی دوم به واژگانی برمی‌خوریم که آمیغی است از پارسی و تازی که استاد واژه‌ای دیگر برای آن پیشنهاد کرده‌اند.

در پایان سوی دوم نیز واژگانی که بیشتر به زبان فرانسه هستند، همراه با برابرهای آنها از نوشته‌های استاد به دست آمده است. بخش پایانی کتاب، ترفندهای ادبی (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) است که در آن بخشی از این ترفندها که در سروده‌های فردوسی، حافظ و .... به کار رفته، جای گرفته است.