پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
ترجمۀ السواد الاعظم
PDF

ترجمۀ السواد الاعظم

ابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

عنوانترجمۀ السواد الاعظم

نویسندهابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

مصححترجمه به دستور امیر نوح سامانی به اهتمام عبدالحی حبیبی با مقالۀ احمد طاهری عراقی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6627ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات250

خلاصه
این کتاب كتابی است در باب اعتقادات و مسائل دینی اسلامی و شرعی.
برچسب ها
تلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)
PDF

عنوانتلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

مصحححسن انصاری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ100ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات47+376

خلاصه
این کتاب چاپ نسخه برگردان کهن‌ترین نسخۀ موجود کتاب تلخیص المحصّل اثر ارزشمند خواجه نصیرالدین طوسی است که به دلیل اهمیت آن و به دلیل ضرورت تصحیح مجدد این اثر ارزشمند عرضه می‌گردد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...