جمعه 02 تیر ماه 1396
ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ1381

مکان چاپهمدان

تیراژ2000

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از هفت مقاله دربارۀ زندگی و آثار «عین القضات همدانی» عارف نامدار قرن ششم هجری است.
برچسب ها
نقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
در این کتاب نگارنده تلاش دارد با استفاده از تجاربی که در زمان نگارش نقدهای کتاب به دست آورده است، مفاهیم، ساختار و عناصر تأثیرگذار در نگارش نقد را توضیح دهد.
برچسب ها
جستارهایی در تاریخ اسلام و ایران
PDF

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدرضا رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات343

خلاصه
این کتاب دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده در موضوع تاریخ اسلام و ایران است.
برچسب ها
جستارهایی در میراث اسلامی (مجموعه مقالات، یادداشت‌ها، اسناد و متون، دفتر سوم ویژه‌نامۀ مراغه‌پژوهی)
PDF

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی (مجموعه مقالات، یادداشت‌ها، اسناد و متون، دفتر سوم ویژه‌نامۀ مراغه‌پژوهی)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک5ـ026ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات740

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات، یادداشت‌ها، متون، اسناد و موضوعات مربوط به میراث دورۀ اسلامی با محوریت مراغه‌پژوهی بدون درنظرگرفتن محدودۀ زمانی از سده‌های آغازین دورۀ اسلامی تا اواخر دورۀ قاجاریه.
برچسب ها
ارمغان نقد
PDF

ارمغان نقد

احد فرامرز قراملکی و همکاران به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی

عنوانارمغان نقد

نویسندهاحد فرامرز قراملکی و همکاران به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 5ـ029ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
در این کتاب نقدهایی که احد فرامرزقراملکی به کتاب‌ها و مقالات دیگران نوشته، به همراه نقدهایی که بر کتاب و نظرات او نوشته شده‌اند، گردآوردی شده است.
برچسب ها
هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات
PDF

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 50 مقاله و گفتار در شش بخش است.
برچسب ها
روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
PDF

روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب

حمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرست

عنوانروش‌شناسی نقد و بررسی کتاب

نویسندهحمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرست

ناشرجامعه شناسان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک0ـ308ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات196

خلاصه
در این کتاب تلاش شده است تا انواع شیوه‌های نقد و بررسی کتاب بررسی شود و به خواننده کمک کند تا برای نقد و بررسی اصولی یک کتاب، به روشی مناسب و مبتنی بر چارچوب‌های علمی اقدام کند.
برچسب ها
ایرانشهر امروز، نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب، سال اول، شمارۀ دوم، تیر ـ مرداد 1395
PDF

عنوانایرانشهر امروز، نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب، سال اول، شمارۀ دوم، تیر ـ مرداد 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات220

خلاصه
شماره دوم مجله «ایرانشهر امروز» نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10
PDF

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10

جمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری

عنوانفصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات280+108

خلاصه
دهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان به همراه ضمیمه ویژه ادبیات دینی منتشر شد.
برچسب ها
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
PDF

عنوانایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات212

خلاصه
سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395
PDF

فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

عنوانفصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات304

خلاصه
ششمین شماره از فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات ویژۀ تابستان 1395 با اندکی تأخیر منتشر شد.
برچسب ها
ماهنامۀ شهر کتاب (ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ)، سال دوم، شمارۀ 13، آبان و آذر 1395
PDF

عنوانماهنامۀ شهر کتاب (ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ)، سال دوم، شمارۀ 13، آبان و آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات160

خلاصه
سیزدهمین شماره از ماهنامۀ شهر کتاب ویژۀ آبان و آذر 1395 با تصویری از دونالد ترامپ منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران، پاییز 1395، شمارۀ 52
PDF

فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران، پاییز 1395، شمارۀ 52

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور

عنوانفصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران، پاییز 1395، شمارۀ 52

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات166

خلاصه
شمارۀ پنجاه‌ودوم از فصلنامۀ نقد و بررسی کتاب تهران ویژۀ پاییز 1395 منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، پاییز 1392، شمارۀ 29
PDF

فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، پاییز 1392، شمارۀ 29

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور و سردبیری محمدحسین مدل

عنوانفصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، پاییز 1392، شمارۀ 29

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور و سردبیری محمدحسین مدل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات120

خلاصه
بیست و نهمین شماره از فصلنامۀ ادبی، فرهنگی و هنری «نوشتا» ویژۀ پاییز 1395 منتشر شد.
برچسب ها
ماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395
PDF

ماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395

جمعی از نویسندگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات94

خلاصه
شماره‌های 333 و 334 از ماهنامه خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب» منتشر شد.
برچسب ها
نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز»، سال اول، شمارۀ پنجم، دی ـ اسفند 1395
PDF

عنواننشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز»، سال اول، شمارۀ پنجم، دی ـ اسفند 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات194

خلاصه
پنجمین شماره از نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز» ویژۀ دی و اسفند 1395 منتشر شده است.
برچسب ها
ماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2
PDF

عنوانماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات74

خلاصه
شمارۀ اول و دوم ماهنامۀ جهان کتاب (پیاپی 335 و 336) ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1396 منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...