دوشنبه 05 تیر ماه 1396
رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی
PDF

عنوانرئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی

نویسندهعباس یوسف

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ000ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات535

خلاصه
نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و مقایسۀ آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی پرداخته است.
برچسب ها
زبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانزبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهمایکل هلیدی، رقیه حسن

مترجممحسن نوبخت

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ94452ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
بخش عمدۀ این کتاب را این دیدگاه نویسندگان نشان می‌دهد که یادگیری زبان با مطالعۀ متون محقق می‌شود.
برچسب ها
واسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی
PDF

عنوانواسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی

نویسندهمجتبی گلستانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ639ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
استراتژی این نوشتار انتقادی واسازی است. واسازی یک روش و شیوه یا یک نظام (فلسفی و نظری و ...) متشکل و منسجم برساخته از ایده‌های معین نیست.
برچسب ها
جهان کتاب، شمارۀ 7 و 8، مهر و آبان 1395
PDF

جهان کتاب، شمارۀ 7 و 8، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانجهان کتاب، شمارۀ 7 و 8، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات86

خلاصه
شماره جدید ماهنامه فرهنگی ادبی «جهان کتاب» ویژه مهر و آبان منتشر شد.
برچسب ها
جهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395
PDF

جهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانجهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات80

خلاصه
شماره جدید ماهنامه فرهنگی ادبی «جهان کتاب» ویژه آذر 1395 منتشر شد.
برچسب ها
ماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395
PDF

ماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395

جمعی از نویسندگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات94

خلاصه
شماره‌های 333 و 334 از ماهنامه خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب» منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...