پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
باید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات518

خلاصه
با توجه به اینکه دربارۀ زندگی و آثار م.آزاد هیچ‌گاه اطلاعات کاملی منتشر نشده، نگارنده در این کتاب بر این بوده تا با بررسی و کنار هم قراردادن منابع موجود، اطلاعات دقیقی دربارۀ زندگی و شاعرانۀ وی ارائه دهد تا جایی که سکوت چندسالۀ وی به پراکنده‌گویی و نقصان نینجامد.
برچسب ها
جستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)
PDF

جستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)

رابرت اف. مارلر، جیمز کویر لورنس، چارلز ای. برسلر

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)

نویسندهرابرت اف. مارلر، جیمز کویر لورنس، چارلز ای. برسلر

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک4ـ164ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات84

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سه مقاله در حوزۀ نقد و تعریف نظریه و داستان کوتاه است.
برچسب ها
رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی
PDF

عنوانرئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی

نویسندهعباس یوسف

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ000ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات535

خلاصه
نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و مقایسۀ آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی پرداخته است.
برچسب ها
نقد متن‌پژوهی مدرن: نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا
PDF

عنواننقد متن‌پژوهی مدرن: نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا

نویسندهجِرُم .ج. مَک گَن

مترجمسیما داد

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ096ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات175

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بحثی تازه در زمینه تصحیح انتقادی متون به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است.
برچسب ها
زبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانزبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهمایکل هلیدی، رقیه حسن

مترجممحسن نوبخت

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ94452ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
بخش عمدۀ این کتاب را این دیدگاه نویسندگان نشان می‌دهد که یادگیری زبان با مطالعۀ متون محقق می‌شود.
برچسب ها
واسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی
PDF

عنوانواسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی

نویسندهمجتبی گلستانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ639ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
استراتژی این نوشتار انتقادی واسازی است. واسازی یک روش و شیوه یا یک نظام (فلسفی و نظری و ...) متشکل و منسجم برساخته از ایده‌های معین نیست.
برچسب ها
جامعه‌شناسی غزل فارسی
PDF

عنوانجامعه‌شناسی غزل فارسی

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ831ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات24+553

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده است تا حد امکان راهی برای پیوند میان جامعه‌شناسی و غزل فارسی بیابد. او در پی آن بوده است که به مدد رویکردهای نظری لوکاچ، گلدمن و کوهلر به ترکیبی نظری دست یابد.
برچسب ها
سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)
PDF

عنوانسازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک1ـ288ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+130

خلاصه
این کتاب نخست به بررسی کارنامۀ سازمان پرورش افکار و سپس به معرفی هنرستان هنرپیشگی می‌پردازد.
برچسب ها
تروما: نگاهی نقادانه به تحولات فرهنگی ـ سیاسی 1388 ـ 1394 از منظر سینمای اصغر فرهادی
PDF

عنوانتروما: نگاهی نقادانه به تحولات فرهنگی ـ سیاسی 1388 ـ 1394 از منظر سینمای اصغر فرهادی

نویسندهسیدمجید حسینی، زانیار ابراهیمی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ079ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب سه فیلم «جدایی نادر از سیمین»، «درباه الی» و «گذشته» را بر اساس تحولات سیاسی و فرهنگی و وقایع سال‌های 1388 - 1394 مورد بررسی قرار داده است.
برچسب ها
جهان کتاب، شمارۀ 7 و 8، مهر و آبان 1395
PDF

جهان کتاب، شمارۀ 7 و 8، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانجهان کتاب، شمارۀ 7 و 8، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات86

خلاصه
شماره جدید ماهنامه فرهنگی ادبی «جهان کتاب» ویژه مهر و آبان منتشر شد.
برچسب ها
جهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395
PDF

جهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانجهان کتاب، شمارۀ 9، آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات80

خلاصه
شماره جدید ماهنامه فرهنگی ادبی «جهان کتاب» ویژه آذر 1395 منتشر شد.
برچسب ها
ماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395
PDF

ماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395

جمعی از نویسندگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

عنوانماهنامۀ جهان کتاب، سال بیست و یکم، شماره 11 و 12 (پیاپی 333 و 334)، بهمن و اسفند 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات94

خلاصه
شماره‌های 333 و 334 از ماهنامه خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب» منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...