پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
شعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز
PDF

عنوانشعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز

نویسندهسیاوش جعفری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ333ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز گردآوری و نقد شده است.
برچسب ها
فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395
PDF

فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

عنوانفصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات304

خلاصه
ششمین شماره از فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات ویژۀ تابستان 1395 با اندکی تأخیر منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...