پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
صد میدان

صد میدان

خواجه عبدالله انصاری

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

مصححسرژ دوبورکوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب از نفیس‌ترین و وجیزترین آثار تصوف اسلامی در فارسی است که شاگردی از شاگردان حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری آن را از گفتارها و امالی و تقاریر استاد انشا فرموده و به تاریخ اول شهر محرم سال 448 هجری نوشتن آن را آغاز کرده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...