چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
شکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

عنوانشکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

نویسندهشاهرخ مسکوب (به کوشش حسن کامشاد)

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_265_185_964_978

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده است از دل‌بستگی‌های ادبی و هنری شاهرخ مسکوب نمونه‌هایی آورده شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...