پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
درآمدی بر حوزۀ مطالعاتی برنامه‌ریزی زبان

عنواندرآمدی بر حوزۀ مطالعاتی برنامه‌ریزی زبان

نویسندهنگار داوری اردکانی

ناشرساقی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_08_6128_600_978

تعداد صفحات384

خلاصه
این کتاب مقدمۀ ورود به بحث آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی زبان فارسی است.
برچسب ها
دیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

عنواندیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

نویسندهنسیم عظیمی‌پور

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_635_372_964_978

تعداد صفحات112

خلاصه
بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌‌های منفی در آیین مزدیسنا و دیو در شاهنامه موضوع این اثر است.
برچسب ها
قدسیت و ساختار: جستاری در روایت‌شناسی تطبیقی متون قدسی
PDF

عنوانقدسیت و ساختار: جستاری در روایت‌شناسی تطبیقی متون قدسی

نویسندهمریم صالحی‌نیا

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ02ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات340

خلاصه
در میان متون مقدس فرازهای قابل ملاحظه‌ای از کتاب مقدس و قرآن به راویت داستان‌هایی اختصاص یافته که از درون‌مایه‌ای یکسان برخوردارند، از آنجا که ساختار روایی و شیوۀ بیان متفاوتی در دو کتاب به کار رفته، بستر مناسبی برای پژوهشی تطبیقی ـ ساختاری فراهم آمده است. تحلیل و بررسی این روایات از دیدگاه روایت‌شناسی ساخت‌گرا با نظر به آنچه تفاسیر، پژوهش‌های تاریخی و مطالعات اسطوره‌شناسی در این‌باره ارائه می‌دهند، محور اصلی مباحث این کتاب را شکل می‌دهد.
برچسب ها
ایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا
PDF

ایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا

جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا باصری، صادق حیدری‌نیا

عنوانایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا باصری، صادق حیدری‌نیا

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ4ـ95898ـ600ـ978

تعداد صفحات811+170

خلاصه
این کتاب در سه بخش دربردارندۀ 77 مقاله در باب ایران‌شناسی در فرانسه، مطالعات تطبیقی و بین فرهنگی و مطالعات ایرانی ـ اسلامی است.
برچسب ها
هستی‌شناسی مطلق‌گرایی در تجربۀ غیردوگانگی فلسفۀ شرق؛ بررسی هستی‌شناسی مکتب‌های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچارا، اوپانیشادی و ادوایتاودانتا
PDF

عنوانهستی‌شناسی مطلق‌گرایی در تجربۀ غیردوگانگی فلسفۀ شرق؛ بررسی هستی‌شناسی مکتب‌های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچارا، اوپانیشادی و ادوایتاودانتا

نویسندهفرهاد خالصی مقدم

ناشرفراروان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ20ـ8283ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
در این کتاب سه اندیشۀ مادهیاماکا، یوگوچارا و ادوایتاودانتا پیرامون مقولۀ وجود، حقیقت، خود، ادراک دوگانه و غیر دوگانۀ آدمی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این مهم با گذری بر اندیشۀ پیشین آنها یعنی اوپانیشادی و بودایی رقم می‌خورد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...