سه شنبه 06 تیر ماه 1396
یک آسمان پرواز (مجموعۀ اشعار)

یک آسمان پرواز (مجموعۀ اشعار)

محمدعلی مجاهدی (پروانه)

عنوانیک آسمان پرواز (مجموعۀ اشعار)

نویسندهمحمدعلی مجاهدی (پروانه)

ناشردفتر پژوهش و نشر سهروردی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک8_77_6980_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعۀ اشعار شاعر معاصر، محمدعلی مجاهدی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...