چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
در کام نهنگ و چند مقالۀ دیگر

عنواندر کام نهنگ و چند مقالۀ دیگر

نویسندهجورج اورول

مترجممهدی افشار

ناشرمجید

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_093_453_964_978

خلاصه
کتاب حاضر دربردارندۀ هشت مقاله و یک یادداشت کتابشناسانه جورج اورول است.
برچسب ها
تخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات نقدهای ادبی ـ هنری)

عنوانتخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات نقدهای ادبی ـ هنری)

نویسندهبه کوشش علی عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_605_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر، دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تخیل و مرگ است.
برچسب ها
مهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

عنوانمهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

نویسندهشیده احمدزاده

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_606_372_964_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مقاله از مقالات هم‌اندیشی تخیل و مهاجرت است.
برچسب ها
فرخار در قلمرو شعر (مجلۀ خانۀ ادبیات افغانستان)

عنوانفرخار در قلمرو شعر (مجلۀ خانۀ ادبیات افغانستان)

نویسندهمحمدصادق دهقان (سردبیر)

ناشرتاک

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

خلاصه
این مجله با همکاری و حمایت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری چاپ شده است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (مشروطیت) ـ جلد اول

عنوانمقالات تقی‌زاده (مشروطیت) ـ جلد اول

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_638_315_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از مقالات سیدحسن تقی‌زاده است که به صورت موضوعی به چاپ رسیده است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (مانی‌شناسی) ـ جلد دوم

عنوانمقالات تقی‌زاده (مانی‌شناسی) ـ جلد دوم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_669_315_964_978

خلاصه
بی‌گمان سیدحسن تقی‌زاده در زمینۀ مطالعات و تحقیقات مانی‌شناسی از پیشگامان به شمار می‌آید.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (گاه‌شماری در ایران قدیم) ـ جلد سوم

عنوانمقالات تقی‌زاده (گاه‌شماری در ایران قدیم) ـ جلد سوم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_647_315_964_978

خلاصه
یکی از مهم‌ترین آثار تقی‌زاده که تا به امروز اعتبار بین‌المللی خود را حفظ کرده و استفاده از آن برای همۀ پژوهندگان آن موضوع ضروری و ناگزیر خواهد بود، گاه‌شماری در ایران قدیم است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

به کوشش ایرج افشار و پژمان فیروزبخش

عنوانمقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار و پژمان فیروزبخش

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_643_315_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده مقالۀ دنباله‌دار که تقی‌زاده آنها را در میان سال‌های 1298 تا 1300 در مجلۀ کاوه منتشر کرد.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (زندگی طوفانی) ـ جلد هفتم

عنوانمقالات تقی‌زاده (زندگی طوفانی) ـ جلد هفتم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_644_315_964_978

خلاصه
این کتاب خاطرات سیاسی و سرگذشت خودنوشت سیدحسن تقی‌زاده است که او در روزگار پیری نویسانده و نوشته است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم) جلد هشتم

عنوانمقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم) جلد هشتم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار، مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک9_645_315_964_978

خلاصه
مجموعۀ تقی‌زاده در مجلس در جلد اول به نطق‌ها و بیانات تقی‌زاده در دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم مجلس شورای ملی اختصاص دارد.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دورۀ پانزدهم شورای ملی و دورۀ اول و دوم سنا) جلد دهم

عنوانمقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دورۀ پانزدهم شورای ملی و دورۀ اول و دوم سنا) جلد دهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار، مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی

ناشرتوس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_647_315_964_978

خلاصه
جلد سوم مجموعۀ تقی‌زاده در مجلس، مربوط به نمایندگی او در دورۀ پانزدهم و سپس عضویت انتخابی مجلس سنا و ریاست بر آن مجلس می‌شود.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های هفتم، هشتم و نهم در مقام‌های وزارت طرق و مالیه) جلد نهم

عنوانمقالات تقی‌زاده، تقی‌زاده در مجلس (نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های هفتم، هشتم و نهم در مقام‌های وزارت طرق و مالیه) جلد نهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار، مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک6_646_315_964_978

خلاصه
جلد دوم مجموعۀ تقی‌زاده در مجلس اظهارات وی با عنوان وزیر در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا را دربرمی‌گیرد.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (نوشته‌های سیاسی و سرگذشتی) ـ جلد چهارم

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های سیاسی و سرگذشتی) ـ جلد چهارم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

مترجممرتضی ثاقب‌فر

ناشرتوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_641_315_964_978

تعداد صفحات332

خلاصه
این رشته مقالات حاصل توقف طولانی تقی‌زاده در سال‌های هجرت از ایران از 1909 به بعد است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (نوشته‌های پژوهشی در قلمرو ایران‌شناسی) جلد پنجم

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های پژوهشی در قلمرو ایران‌شناسی) جلد پنجم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

مترجممرتضی ثاقب‌فر

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_642_315_964_978

تعداد صفحات214

خلاصه
نگاشته‌های‌های پژوهشی شادروان سید حسن تقی‌زاده در قلمرو ایران‌شناسی که در جلد پنجم از مجموعه مقالات او گردآوری شده است، مسائلی درباره نجوم، تقویم و علوم خفیه، تاریخ زرتشت زندگی و مرگ مانی، تاریخ ایران نوین و سخنرانی‌های او را دربارۀ شرق و غرب و تاریخ وحدت ملی ایران، ابوعلی سینا، مدرسه مطالعات شرقی لندن، مناسبات ایران و ترکیه، مدارک حوزۀ روابط انسانی ایران، دانشجویان ایران در لندن، گفتاری در مجمع ملل متحد تا معرفی کتابهای درسی الهیات، از مکتب تشیع و باورها و آداب و رسوم ایرانیان، و چند نامۀ سیاسی دربارۀ انتظار ایران از بریتانیا، نامۀ شکایت ایران و نامه به دیکینسون را دربر دارد.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (مدارک گاه‌شماری) جلد یازدهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (مدارک گاه‌شماری) جلد یازدهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_639_315_964_978

تعداد صفحات744

خلاصه
این مجلد از مقالات تقی‌زاده دربرگیرندۀ بخشی از یادداشت‌هایی است که او برای تألیف «گاه‌شماری در ایران قدیم» و نیز به قصد ذیل‌نویسی بر آن از میان کتاب‌هایی که می‌خوانده استخراج کرده و بیش از 99 درصد آنها به خط شخص اوست.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_651_315_964_978

تعداد صفحات560

خلاصه
جلد چهاردهم از «مقالات تقی‌زاده» به مقالات و خطابه‌ها و نامه‌ها و یادداشت‌های سیدحسن تقی‌زاده دربارۀ «زبان فارسی و ادبیات» اختصاص یافته است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (تعلیم و تربیت) ـ جلد هفدهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (تعلیم و تربیت) ـ جلد هفدهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_654_315_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این جلد از مقالات تقی‌زاده رساله‌ها و خطابه‌های او دربارۀ تعلیم عمومی به عنوان جهادی ملی، تعلیم ابتدایی و عالی، تربیت نسوان و حقوق و تکالیف آنان و ... را دربرمی‌گیرد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...