یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395
PDF

دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات216

خلاصه
دهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» ویژۀ مهر و آبان 1395 با ویژه‌نامه‌ای برای مارینا تسوتایوا منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...