سه شنبه 06 تیر ماه 1396
مقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

نویسندهجان لاینز

مترجمحسین واله

ناشرگام نو

تاریخ چاپ1385 ( چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_40_7387_964

تعداد صفحات488

خلاصه
این کتاب به بررسی معناشناسی به مثابه بخشی از زبان‌شناسی می‌پردازد.
برچسب ها
دربارۀ زبان و تاریخ
PDF

دربارۀ زبان و تاریخ

والتر بنیامین

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

مترجممراد فرهادپور، امید مهرگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات190

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده تا دو مضمون اصلی تفکر بنیامین، یعنی فلسفۀ زبان و فلسفۀ تایخ و حضور این دو مضمون در آثار اولیه و فرجامین او برجسته شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...