سه شنبه 06 تیر ماه 1396
رسالۀ تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ

عنوانرسالۀ تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ

نویسندهبابک احمدی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک7_963_305_964_978

تعداد صفحات186

خلاصه
این کتاب با وجود مختصر‌بودن به بسیاری از مسائل و مفاهیم نظری تاریخ پرداخته است که در وجهی تا به امروز کمبود طرح این مسائل در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک عیان بوده است؛ به ویژه مطرح‌کردن این مسائل از رویکردی هرمنوتیکال، فتح بابی نوین در نگاه به رویدادهای تاریخی است.
برچسب ها
دربارۀ زبان و تاریخ
PDF

دربارۀ زبان و تاریخ

والتر بنیامین

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

مترجممراد فرهادپور، امید مهرگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات190

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده تا دو مضمون اصلی تفکر بنیامین، یعنی فلسفۀ زبان و فلسفۀ تایخ و حضور این دو مضمون در آثار اولیه و فرجامین او برجسته شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...