پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام

عنوانتاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام

نویسندهپاتریشیا کرون

مترجممسعود جعفری

ناشرسخن

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_458_372_964_978

تعداد صفحات754

خلاصه
این کتاب روایتی است تحلیلی از سیر تحول اندیشۀ سیاسی در تمدن اسلامی از آغاز تا حملۀ مغول.
برچسب ها
جستارهایی در تاریخ اسلام و ایران
PDF

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدرضا رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات343

خلاصه
این کتاب دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده در موضوع تاریخ اسلام و ایران است.
برچسب ها
حروفیه از ابتدا تاکنون با استناد به منابع دست اول
PDF

عنوانحروفیه از ابتدا تاکنون با استناد به منابع دست اول

نویسندهفاتح اُسلو اِر

مترجمداود وفایی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 4ـ69ـ2671ـ964ـ978

تعداد صفحات550+26

خلاصه
در این کتاب به معرفی کامل حروفیه پرداخته شده و تأثیر حروفیه بر گروه‌های دیگر، ادبیات حروفی و نحوه نگاه حروفیان به مسائل مختلف شرح داده شده است.
برچسب ها
تاریخ و سنت‌های اسماعیلیه
PDF

عنوانتاریخ و سنت‌های اسماعیلیه

نویسندهفرهاد دفتری

مترجمفریدون بدره‌ای

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ4500

شابک1ـ370ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات1030

خلاصه
اسماعیلیه که پس از شیعیان دوازده امامی، دومین جامعۀ بزرگ شیعی را در جهان اسلام به وجود می‌آورند در بیش از بیست کشور در آسیا، افریقاآ اروپا و امریکا پراکنده هستند. این کتاب تاریخ و معتقدات جنبش اسماعیلی را از آغازهای آن تا امروز، یعنی دوره‌ای نزدیک هزار و دویست سال را پی‌گیری می‌کند.
برچسب ها
ترجمۀ کتاب الملل و النحل نسخه‌برگردان دستنویس شماره 2371 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
PDF

عنوانترجمۀ کتاب الملل و النحل نسخه‌برگردان دستنویس شماره 2371 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)

نویسندهمحمد بن عبدالکریم شهرستانی (درگذشتۀ 548 هـ)

مصححسیدمحمد عمادی حائری

مترجممترجمی ناشناخته (احتمالاً از سدۀ ششم هجری)

ناشرمیراث مکتوب با همکاری مؤسسه مطالعات اسماعیلی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک8ـ119ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات58+524

خلاصه
ملل‌و‌نحل‌نویسی نوعی است از انواع نگارش‌های دنیای قدیم اسلامی که به شرح و توصیف باور گروه‌های دینی گوناگون و در برخی موارد نقد و نقض عقاید آنان اختصاص دارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...