شنبه 06 خرداد ماه 1396
فرهنگ و فلسفه

فرهنگ و فلسفه

خیام عباسی

عنوانفرهنگ و فلسفه

نویسندهخیام عباسی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک6_246_192_600_978

تعداد صفحات208

خلاصه
برای ورود به مباحث جامعه‌شناختی، داشتن دانش مقدماتی از فلسفه برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی ضروری است؛ به ویژه مباحث فلسفی که به طور مستقیم در این رشته‌ها حضور دارند. مباحث این مجموعه در همین راستا تألیف شده‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...