دوشنبه 05 تیر ماه 1396
چهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

عنوانچهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

نویسندهنظامی عروضی

مصححسعیدالله قره‌بگلو و رضا انزابی‌نژاد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک4_51_5592_964_978

خلاصه
نام اصلی این کتاب، مجمع النوادر است و از آنجا که در آن از چهار فن و دانش سخن گفته شده، بیشتر به چهار مقاله آوازه یافته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...