دوشنبه 05 تیر ماه 1396
شعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

عنوانشعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

نویسندهسیدعلی صالحی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_4_94008_964

تعداد صفحات220

خلاصه
کتاب حاضر مجموعۀ گفتگوهایی است با "سیدعلی صالحی" که اغلب در حوزۀ شعر بوده و پیش از این در جراید کشور به طبع رسیده است.
برچسب ها
بیانیه برای باران: شعر و زندگی سیدعلی صالحی
PDF

عنوانبیانیه برای باران: شعر و زندگی سیدعلی صالحی

نویسندهبه اهتمام پژمان موسوی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4ـ726ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات270

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گفتارهایی دربارۀ شعر و زندگی سیدعلی صالحی است.
برچسب ها
ارمغان دوست: زندگی و شعر سیدعلی صالحی
PDF

عنوانارمغان دوست: زندگی و شعر سیدعلی صالحی

نویسندهبه کوشش ایرج زبردست

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ806ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
در این کتاب به زندگی و شعر سیدعلی صالحی شاعر واژه و راز پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...