دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
سنت و تجدد یا ثابت و متحول

عنوانسنت و تجدد یا ثابت و متحول

نویسندهأدونیس

مترجمحبیب الله عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک3_569_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی أدونیس متفکر، نظریه پرداز، محقق دقیق النظر و شاعر شهیر دنیای عرب و یکی از شاهکارهای پژوهشی جهان اسلام به شمار می‌رود.
برچسب ها
درسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

عنواندرسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

نویسندهعلی‌رضا نبی‌لو

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8_57_8261_964_978

خلاصه
در این کتاب به معرفی دستور زبان فارسی از اعصار پیشین تا قرن حاضر پرداخته شده است.
برچسب ها
پزشک پارسی (مروی بر زندگی و آثار جرجانی)

پزشک پارسی (مروی بر زندگی و آثار جرجانی)

حسین روح‌اللهی زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنوانپزشک پارسی (مروی بر زندگی و آثار جرجانی)

نویسندهحسین روح‌اللهی زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_076_241_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب مروری است بر زندگی و آثار اسماعیل ابن حسن جرجانی.
برچسب ها
منطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات184

خلاصه
هدف از این نوشته آنگونه که از اسمش هم بر می‌آید، به چالش‌کشیدن ادبیات از یک سو و تبین منطق ادبی از سوی دیگر است. در این نوشته سعی شده تا با نگاهی به سه نظام معرفت‌شناسانۀ سنتی، مدرن و پسامدرن ضمن نشان‌دادن مبتلاعات و تناقضات هر یک از آنان، در پایان نیز چشم‌اندازی از منطق و نظریۀ ادبی را فراروی مخاطبان شعر فارسی گذاشت.
برچسب ها
بانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

عنوانبانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_256_404_964_978

تعداد صفحات390

خلاصه
در این کتاب همۀ جریان‌های شعری فعال این عصر، با نیم‌نگاهی به شعر شاعران شاخص آنها تنها با توجه به دو معیار «الگوهای ذهنی» و «الگوهای زیباشناختی» بررسی شده‌اند.
برچسب ها
فرهنگ و زندگی روزمره

عنوانفرهنگ و زندگی روزمره

نویسنده ناصر فکوهی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_7_91585_600_978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست گفتگوهایی است که توسط نگارنده با برخی از صاحب‌نظران و اندیشمندان ایرانی انجام شده است و بخش دوم گفتگوهای مختلفی است که در طول چند سال اخیر با نگارنده در مطبوعات و نشریات تخصصی صورت گرفته است.
برچسب ها
قرابادین

قرابادین

مظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

عنوانقرابادین

نویسندهمظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

مصححیوسف بیگ باباپور، محمد (عارف) موسوی نژاد

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9_185_313_600_978

تعداد صفحات438

خلاصه
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ دربردارندۀ ف‍ره‍ن‍گ‌ داروی‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ق‍دی‍م‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ایی‌ اول‌ ن‍ام‌ آن‍ه‍ا آم‍ده‌ اس‍ت‌.
برچسب ها
درآمدی به تصوف

درآمدی به تصوف

ویلیام چیتیک

عنواندرآمدی به تصوف

نویسندهویلیام چیتیک

مترجممحمدرضا رجبی

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1388 (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک 3_41_8090_964_978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب بر محور این پرسش اصلی شکل گرفته که تصوف چیست؟ مؤلف اثر بر آن است تا نشان دهد چگونه آموزه‌های بنیادین تصوف در شرایط مختلف در قالب‌های متنوعی پدیدار می‌شوند.
برچسب ها
ترجمۀ السواد الاعظم
PDF

ترجمۀ السواد الاعظم

ابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

عنوانترجمۀ السواد الاعظم

نویسندهابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

مصححترجمه به دستور امیر نوح سامانی به اهتمام عبدالحی حبیبی با مقالۀ احمد طاهری عراقی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6627ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات250

خلاصه
این کتاب كتابی است در باب اعتقادات و مسائل دینی اسلامی و شرعی.
برچسب ها
تذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)
PDF

تذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

حکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

عنوانتذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

نویسندهحکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

مصححبا مقدمۀ مسعود غلامیه، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک2ـ197ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات596+548

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین منابع شناخت اصطلاحات داروشناسی و گیاه‌شناسی هندی ـ ایرانی است که در آن می‌توان به غالب نام‌های هندی گیاهان و داروهای دیگر دست یافت و معادل‌های فارسی بیشتر آنها نیز قید شده است.
برچسب ها
سیری در شعر عربی: از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد با منتخبی از دیوان الشعر العربی
PDF

عنوانسیری در شعر عربی: از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد با منتخبی از دیوان الشعر العربی

نویسندهحبیب‌الله عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ715ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات278

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از دیوان الشع العربی أدونیس است.
برچسب ها
آفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر
PDF

عنوانآفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2ـ128ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات359

خلاصه
این کتاب بر آن است تا نتیجه بیش از پنجاه سال تحقیق،تفحص و تفکر سیدحسین نصر درباره فلسفه و دین و علوم و فرهنگ را به به زبان ساده از کتاب‌های تحقیقاتی در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار دهد.
برچسب ها
تذکرۀ نظامشاهیه
PDF

تذکرۀ نظامشاهیه

حسن بن عبدالرحمن

عنوانتذکرۀ نظامشاهیه

نویسندهحسن بن عبدالرحمن

مصححتصحیح و پژوهش مجید انوشیروانی و به کوشش محمدرضا شمس اردکانی، فرید قاسملو

ناشرچوگان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ34ـ5682ـ964ـ978

تعداد صفحات694

خلاصه
تذکره نظامشاهیه، بخشی کوچک از اثری است که به قیاس توصیف نویسنده‌اش در برگ‌های نخست این کتاب، می‌بایست بسی گسترده‌تر از نسخه موجود بوده باشد.
برچسب ها
فرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی
PDF

عنوانفرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی

نویسندهغلامحسین صدری‌افشار

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ224ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
منظور از مشاغل سنتی در این فرهنگ شغل‌هایی است که پیش از آغاز سدۀ 14 هجری قمری (سال 1300 خورشیدی) در ایران وجود داشته یا در اواخر آن به وجود آمده است.
برچسب ها
اطعمة المرضی
PDF

اطعمة المرضی

محمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

عنواناطعمة المرضی

نویسندهمحمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

مصححرشید تفقد با مقدمه محمدمهدی اصفهانی

ناشرالمعی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ07ـ7568ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
طب سنتی به بخش درمان با غذا نگاه رکنی دارد که کتاب اطعمة المرضییکی از نمونه‌های بارز آن است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ437ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات135

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از ترجمۀ تفسیر طبری است.
برچسب ها
آیین، اسطوره و کیهان‌شناسی در ایران باستان: مسئلۀ زرتشتی و سنت مزدایی
PDF

عنوانآیین، اسطوره و کیهان‌شناسی در ایران باستان: مسئلۀ زرتشتی و سنت مزدایی

نویسندهماریان موله

مترجممحمد میرزایی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ05ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای تفسیر اسناد مزدایی، از کهن‌ترین‌ها تا مهم‌ترین متون دورۀ میانه در پرتو پدیدارشناسی دینی مدرن.
برچسب ها
خوانش بیماری در بستر اسطوره؛ مقدمه‌ای بر اسطوره‌درمانی
PDF

عنوانخوانش بیماری در بستر اسطوره؛ مقدمه‌ای بر اسطوره‌درمانی

نویسندهعبدالرضا ناصر مقدسی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ2ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات190

خلاصه
این کتاب موضوع جدیدی را مورد بحث قرار می‌دهد که شاید برای بسیاری مفهومی ناآشنا است و آن اینکه چگونه از راه اسطوره می‌توان به خوانشی جدید از اسطوره دست یافت؟
برچسب ها
تلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)
PDF

عنوانتلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

مصحححسن انصاری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ100ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات47+376

خلاصه
این کتاب چاپ نسخه برگردان کهن‌ترین نسخۀ موجود کتاب تلخیص المحصّل اثر ارزشمند خواجه نصیرالدین طوسی است که به دلیل اهمیت آن و به دلیل ضرورت تصحیح مجدد این اثر ارزشمند عرضه می‌گردد.
برچسب ها
طرح انسان‌واره مشوش در آشوب صحنه مدرنیسم و سنت؛ پژوهشی در کاراکترشناسی آثار رادی بر اساس تقابل دو مفهوم سنت و مدرنیسم
PDF

عنوانطرح انسان‌واره مشوش در آشوب صحنه مدرنیسم و سنت؛ پژوهشی در کاراکترشناسی آثار رادی بر اساس تقابل دو مفهوم سنت و مدرنیسم

نویسندهیوسف فخرایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک7ـ471ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات118

خلاصه
این کتاب تحلیلی است از نمایش‌نامه‌های رادی که نویسندۀ آن کوشیده است با رویکردی ویژه که در متن معرفی شده است، کاراکترهای آثار او را واکاوی کند و برخی مفاهیم رفتاری آنها را خوانندۀ نمایش‌نامه‌های وی در میان بگذارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...