یکشنبه 04 تیر ماه 1396
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

علیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنوانفخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

نویسندهعلیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_036_241_964_978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...