جمعه 02 تیر ماه 1396
درسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

عنواندرسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

نویسندهعلی‌رضا نبی‌لو

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8_57_8261_964_978

خلاصه
در این کتاب به معرفی دستور زبان فارسی از اعصار پیشین تا قرن حاضر پرداخته شده است.
برچسب ها
دستور تطبیقی (فارسی ـ عربی)

عنواندستور تطبیقی (فارسی ـ عربی)

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک6_609_372_964_978

خلاصه
این اثر به تطبیق واحدهای زبانی، آوایی و قواعد صرفی و نحوی زبان فارسی و عربی می‌پردازد و کوششی است در بازنمایی اختلافات و اشتراکات صرفی و نحوی زبان فارسی و عربی.
برچسب ها
دستور توصیفی بر اساس واحدهای زبان فارسی

عنواندستور توصیفی بر اساس واحدهای زبان فارسی

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_660_372_964_978

خلاصه
این دستور با روشی متفاوت و براساس واحدهای زبان فارسی تدوین و در آن از روش‌های سنتی و تقلیدی پرهیز شده است.
برچسب ها
بررسی تطبیقی زمان ها در فرانسه و فارسی

عنوانبررسی تطبیقی زمان ها در فرانسه و فارسی

نویسنده دینا نورالهیان

ناشرآریا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_04_6978_600_978

خلاصه
این کتاب عامل زبان را در زبان‌های فارسی و فرانسه بررسی کرده است.
برچسب ها
حقايق الحدائق: علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی دری

عنوانحقايق الحدائق: علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی دری

نویسندهشرف الدین حسن ابن محمد رامی تبریزی

مصحح سیدمحمدکاظم امام

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341

مکان چاپتهران

تعداد صفحات320

خلاصه
اين اثر ادبی در شرح حدائق السحر اثر رشيدالدين وطواط و متضمن صناعات ادبی و تبديل شواهد آن به اشعار فارسی در عهد شارح است.
برچسب ها
برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگاهی به مبانی برنامه‌ریزی زبان

عنوانبرنامه‌ریزی زبان فارسی و نگاهی به مبانی برنامه‌ریزی زبان

نویسندهنگار داوری اردکانی

ناشرساقی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_05_6128_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب تلاش شده با بهره‌گیری از آثار گذشتگان، ضمن معرفی اجمالی و در عین حال سامان‌مند حوزۀ برنامه‌ریزی زبان و ارائۀ تصویری نظام‌مند از مؤلفه‌های اجرایی آن، تاریخ برنامه‌ریزی رسمی زبان فارسی در ایران از نظر انطباق یا عدم انطباق با این تصویر بررسی شود.
برچسب ها
درآمدی بر حوزۀ مطالعاتی برنامه‌ریزی زبان

عنواندرآمدی بر حوزۀ مطالعاتی برنامه‌ریزی زبان

نویسندهنگار داوری اردکانی

ناشرساقی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_08_6128_600_978

تعداد صفحات384

خلاصه
این کتاب مقدمۀ ورود به بحث آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی زبان فارسی است.
برچسب ها
درآمدی بر لهجه‌شناسی در زبان فارسی دری و نمونه‌هایی از لهجه‌های این زبان

عنواندرآمدی بر لهجه‌شناسی در زبان فارسی دری و نمونه‌هایی از لهجه‌های این زبان

نویسندهمحمدحسین یمین

ناشرسعید

تاریخ چاپ1388(چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات130

خلاصه
در این کتاب به بررسی لهجه‌شناسی در زبان فارسی دری پرداخته شده و سپس نمونه‌هایی از لهجه‌های این زبان در مناطق مختلف افغانستان آورده شده است.
برچسب ها
زبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

زبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

علی رواقی با هکاری زهرا اصلانی

عنوانزبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

نویسندهعلی رواقی با هکاری زهرا اصلانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

شابک8_40_6143_600_978

تعداد صفحات2092

خلاصه
هدف از این پژوهش نشان‌دادن همگونی‌ها و ناهمگونی‌های گونه‌های امروزی در سه حوزۀ جغرافیایی افغانستان، ایران و تاجیکستان است.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سیزدهم: زبان فارسی و عربی)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سیزدهم: زبان فارسی و عربی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ دوازده مقاله در حوزه‌های زبان فارسی و عربی است.
برچسب ها
صفات وجهی در زبان فارسی
PDF

صفات وجهی در زبان فارسی

نگین ایلخانی پور

عنوانصفات وجهی در زبان فارسی

نویسندهنگین ایلخانی پور

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ254ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات110+10

خلاصه
موضوع این کتاب نگرشی معنایی ـ نحوی به صفات وجهی مثبت فارسی (مانند ممکن، احتمالی و قابل اعتماد) است که با توصیف اسامی در گروه تعریف می‌توانند القاگر مفاهیم وجهی در سازه‌های کوچک‌تر از جمله باشند.
برچسب ها
زبان فارسی در گسترۀ ایران‌زمین
PDF

عنوانزبان فارسی در گسترۀ ایران‌زمین

نویسندهفاطمه مدرسی

ناشرتمدن ایرانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ38ـ9959ـ964ـ978

تعداد صفحات151

خلاصه
نویسنده در این کتاب نظری افکنده است بر زبان پارسی در طول سده‌های مختلف تاریخی و سپس بر این اساس رمز ماندگاری این زبان شیرین را بیان کرده است.
برچسب ها
دستور تحلیلی زبان فارسی: رویکردی زبان‌شناختی
PDF

عنواندستور تحلیلی زبان فارسی: رویکردی زبان‌شناختی

نویسندهفرشته مؤمنی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ27ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
در این کتاب دستور، به مطالعه و بررسی زبان فارسی رسمی پرداخته شده است؛ یعنی زبانی که با آن کتاب‌های درسی و علمی را می‌نویسند و آن توصیف شده است.
برچسب ها
فارسی‌زبانی؛ قلمرو، هویت و رابطۀ زبانی در تاریخ آسیا
PDF

عنوانفارسی‌زبانی؛ قلمرو، هویت و رابطۀ زبانی در تاریخ آسیا

نویسندهبرت فراگنر

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ675ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات9+108

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی قلمرو زبان فارسی و دلایل اهمیت آن در تاریخ بخش بزرگی از جهان پرداخته و سعی می‌کند نشان دهد فارسی زمینه‌هایی برای ایجاد همدلی و کندکاو در خود داراست.
برچسب ها
طرح دستور زبان فارسی (پنج جلد در چهار مجلد)
PDF

طرح دستور زبان فارسی (پنج جلد در چهار مجلد)

محمد معین به کوشش مهدخت معین

عنوانطرح دستور زبان فارسی (پنج جلد در چهار مجلد)

نویسندهمحمد معین به کوشش مهدخت معین

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک2ـ41ـ6298ـ600ـ978

خلاصه
دستور زبان شامل مجموعه‌ای از قواعدی است که گویشور بومی (کسی که زبان مورد استفاده‌اش زبان مادری و محاوره‌ای و روزمره باشد) به طور شمّی (ناخودآگاه و غیرآموزشی) برای تولید سازه‌های زبانی دستوری و قابل قبول از آن پیروی می‌کند.
برچسب ها
کتاب‌شناسی درست و غلط در زبان فارسی
PDF

عنوانکتاب‌شناسی درست و غلط در زبان فارسی

نویسندهاحمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک4ـ1ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات100+11

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مشخصات کتاب‌شناختی 659 کتاب و مقاله است که در صد سال گذشته دربارۀ درست و غلط در زبان فارسی انتشار یافته است.
برچسب ها
زبان فارسی و سرگذشت آن و گفتارهای دیگر
PDF

زبان فارسی و سرگذشت آن و گفتارهای دیگر

محسن ابوالقاسمی به اهتمام محمد امامی ملکشاه

عنوانزبان فارسی و سرگذشت آن و گفتارهای دیگر

نویسندهمحسن ابوالقاسمی به اهتمام محمد امامی ملکشاه

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ32ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات406

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مقالات و کتاب‌هایی است که دکتر محسن ابوالقاسمی در طی سالیان تدریس خود تا به امروز نوشته‌اند.
برچسب ها
ساخت زبان فارسی امروز بر پایۀ نظریۀ گشتار زایایی
PDF

عنوانساخت زبان فارسی امروز بر پایۀ نظریۀ گشتار زایایی

نویسندهوحید رنجبر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک1ـ215ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات119

خلاصه
در این دستور زبان با بهره‌گیری از نظریه‌های زبان‌شناسی جداشده از نظریۀ گشتار زایایی مانند زبان معیار، حاکمیت و مرجع‌گزینی و ... سعی شده است از نظریه‌ای که بهتر، جامع‌تر و آسان‌تر می‌توان هر بخش از زبان فارسی را توصیف و تبیین کرده، بهره گرفته شود.
برچسب ها
واژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)
PDF

واژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)

علاءالدین طباطبایی به کوشش احمد خندان

عنوانواژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)

نویسندهعلاءالدین طباطبایی به کوشش احمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک8ـ3ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات269+10

خلاصه
در این کتاب سی مقاله از نویسنده در سه بخش دربارۀ دستور، واژه‌سازی و مقالات دیگر آورده شده است.
برچسب ها
واژه‌شناسی
PDF

واژه‌شناسی

احمد ابومحبوب

عنوانواژه‌شناسی

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ99ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
برای شناخت شیوه‌های واژه‌سازی در زبان فارسی، لازم است با تک‌واژهای زبان فارسی و طبقه‌بندی آنها آشنا شد که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
برچسب ها
آشنایی با علم معانی در زبان فارسی
PDF

عنوانآشنایی با علم معانی در زبان فارسی

نویسندهداریوش ذوالفقاری

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ97ـ6953ـ600ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
سخن گفتن به مقتضای حال مخاطب، اساس همۀ تعریف‌هایی است که از علم معانی و در معنای وسیع‌تر آن برای بلاغت به دست داده‌اند.
برچسب ها
ویرگول‌گذاری و مبانی نظری آن
PDF

عنوانویرگول‌گذاری و مبانی نظری آن

نویسندهرحمان افشاری

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک5ـ13ـ6395ـ600ـ978

تعداد صفحات164

خلاصه
این کتاب نگاهی انتقادی است به ویرگول‌گذاری در زبان فارسی و می‌کوشد بر اساس دستور زبان فارسی قواعد نحوبنیاد ویرگول‌گذاری را تدوین کند.
برچسب ها
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)
PDF

عنوانفرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)

نویسندهسیدضیاءالدین هاجری

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک0ـ02ـ8055ـ600ـ978

خلاصه
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی در دو جلد فراهم شده است. جلد اول یا خود فرهنگ الفبایی است و در جلد دوم برای آنکه خواننده به سادگی بتواند از این فرهنگ استفاده کند، نکته‌ها و گزارش‌ها و پیش‌آگاهی‌ها و راهنمایی‌ها آورده شده است.
برچسب ها
مجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395
PDF

مجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات490

خلاصه
صد و چهاردهمین شماره مجله بخارا با مقالاتی از ژاله آموزگار، محمدعلی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا باطنی، نصرالله پورجوادی، بهاءالدین خرمشاهی و… و تصویری از حبیب یغمایی منتشر شد.
برچسب ها
علم معانی و دستور زبان فارسی
PDF

علم معانی و دستور زبان فارسی

عباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی

عنوانعلم معانی و دستور زبان فارسی

نویسندهعباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ311ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات392

خلاصه
آنچه محور اصلی این کتاب قرار گرفته، شناخت و بررسی ارتباط دو دانش دستور زبان و شاخه‌ای از علم بلاغت یعنی علم معانی است.
برچسب ها
فصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18
PDF

عنوانفصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی محمدی نیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات192

خلاصه
فصلنامۀ زبانشناس مجلهای چهار زبانه و بین المللی است که به بررسیهای علمی و پژوهشی و تحقیقات دست اول در حوزۀ علوم زبان با همکاری علمی برخی از دانشگاههای معتبر جهان همّت گمارده است و تحقیقات و پژوهشها در ایران و در جهان شامل زمینههای گسترده نظری و علمی و تحلیلی است.
برچسب ها
ماهنامه فرهنگی و سیاسی درفش، پیش‌شمارۀ سوم، امرداد و شهریور 1395
PDF

ماهنامه فرهنگی و سیاسی درفش، پیش‌شمارۀ سوم، امرداد و شهریور 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی علیرضا افشاری

عنوانماهنامه فرهنگی و سیاسی درفش، پیش‌شمارۀ سوم، امرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی علیرضا افشاری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات120

خلاصه
سومین پیش‌شماره ماهنامه فرهنگی، هنری درفش به مدیریت علیرضا افشاری منتشر شد.
برچسب ها
تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی
PDF

عنوانتحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک5ـ4ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات146+12

خلاصه
بخش چشم‌گیری از وام‌واژه‌های زبان فارسی امروز را واژه‌های عربی شکل می‌دهند که طبق آمار مؤلف این کتاب تعدادشان بیش از هفت هزار کلمه است.
برچسب ها
زبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهمهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک3ـ8ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات10+268

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقاله است که تمام آنها قبلا در مجلات و مجموعه‌های گوناگون چاپ شده است.
برچسب ها
زبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)
PDF

زبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

شادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهشادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک0ـ9ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات10+191

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نه مقاله در مورد مسائل آوایی ـ واجی و صرفی ـ نحوی زبان فارسی ـ از دورۀ باستان تا دورۀ نو ـ است.
برچسب ها
ترکیب در زبان فارسی؛ بررسی ساختاری واژه‌های مرکب
PDF

عنوانترکیب در زبان فارسی؛ بررسی ساختاری واژه‌های مرکب

نویسندهعلاءالدین طباطبایی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ5ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات123

خلاصه
ترکیب پربسامدترین روش واژه‌سازی در زبان فارسی است؛ چنان‌که در بیش از هفتاد درصد از واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی از فرایندهای ترکیبی استفاده شده است.
برچسب ها
ویراستار؛ کتاب دوم
PDF

ویراستار؛ کتاب دوم

زیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

عنوانویراستار؛ کتاب دوم

نویسندهزیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

ناشرشرکت انتشارات فنی ایران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ797ـ389ـ964ـ978

تعداد صفحات109

خلاصه
در کتاب دوم «ویراستار»، ویراستار مجری این مجلد محمدمهدی مرزی است. مضمون اصلی این کتاب «درست و غلط در زبان» است.
برچسب ها
واژه‌سازی در زبان فارسی: یک انگارۀ نظری
PDF

عنوانواژه‌سازی در زبان فارسی: یک انگارۀ نظری

نویسندهحسین سامعی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ0ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات14+125

خلاصه
این کتاب بر آن است تا خطوط کلی واژه‌سازی طبیعی زبان فارسی را از دیدگاهی علمی مورد مطالعه قرار دهد و از طریق تحلیل داده‌ها، به فرایندها و قواعد حاکم بر ساخت کلمات ترکیبیِ فارسی بپردازد.
برچسب ها
صرف در زبان فارسی
PDF

عنوانصرف در زبان فارسی

نویسندهحسین سامعی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات131+8

خلاصه
در سنت دستوری فارسی به تبع سنت عربی، صرف آن بخش از دستور است که به مبحث کلمه می‌پردازد.
برچسب ها
مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی
PDF

مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

جمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

عنوانمجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک0ـ24ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات259

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالات برتر همایش سوم است که شامل ده مقاله از حوزه‌های مختلف همچون حوزه آواشناسی، نحو، معنا‌شناسی و تحلیل گفتمان می‌باشد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...