یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 1396
زندگی جانوران در گفتار سعدی
PDF

عنوانزندگی جانوران در گفتار سعدی

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک1ـ83ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
هر یک از جانوران نشانۀ چیزی در زندگی مردمان هستند؛ پس می‌توان با نگریستن به زندگی آنان اندرزی و پندی برای زندگی مردمان برگرفت. سعدی که یکی از سخن‌سرایان بزرگ جهان ایران و جهان است، در گفتارهای خویش به اینگونه پندها و اندرزها پرداخته است که در این کتاب برخی از آنها آورده شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...