جمعه 02 تیر ماه 1396
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

عنواننشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

نویسندهفرهاد ساسانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_566_372_964_978

خلاصه
این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.
برچسب ها
محلۀ کلیمیان تهران
PDF

محلۀ کلیمیان تهران

ناصر تکمیل همایون

عنوانمحلۀ کلیمیان تهران

نویسندهناصر تکمیل همایون

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ341ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات131

خلاصه
این کتاب دفتر پنجم از مجموعه کتاب‌های تهران‌پژوهی است به ریشه‌های تاریخی و سیر زندگی در قدیمی‌ترین و نخستین محل سکنای کلیمیان در منطقه‌ای در جنوب تهران معروف به عودلاجان می‌پردازد.
برچسب ها
سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)
PDF

عنوانسازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی (1317 ـ 1320)

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک1ـ288ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+130

خلاصه
این کتاب نخست به بررسی کارنامۀ سازمان پرورش افکار و سپس به معرفی هنرستان هنرپیشگی می‌پردازد.
برچسب ها
 اینجا طهران است ....؛ مجموعه مقالاتی دربارۀ طهران 1269 ـ 1344 ق
PDF

عنوان اینجا طهران است ....؛ مجموعه مقالاتی دربارۀ طهران 1269 ـ 1344 ق

نویسندهمنصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ1395 (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ07ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات612

خلاصه
در مقالات این کتاب سعی شده است از یک‌سو جنبه‌های نوینی از شرایط زندگانی اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی مردم تهران بر اساس اسناد رسمی و سیاسی و نیز بر مبنای اسناد خصوصی و غیرسیاسی بررسی شوند. از سوی دیگر کوشش شده با تأکید بر اهمیت این نوع اسناد نشان داده شود که چگونه همین اسناد می‌توانند تاریخ‌نگاری معاصر را غنی‌تر و جذاب‌تر کنند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...