دوشنبه 05 تیر ماه 1396
سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

زیر نظر آکادمسین رحیم مس‌اف

عنوانسامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

نویسندهزیر نظر آکادمسین رحیم مس‌اف

مترجمحمزه کمال، بحرالدین علوی

ناشردفتر نشر فرهنگ نیاکان

تاریخ چاپ1377

مکان چاپدوشنبه

تیراژ2000

تعداد صفحات598

خلاصه
در مجموعۀ زمان و جریان فعالیت دولت‌داری سلسلۀ سامانیان، حیات اجتماعی و سیاسی، فلسفی، تاریخی و ادبی، علمی و هنری، مهم‌ترین پهلوی‌های ادب و هنر در روزگار این دولت مقتدر و متمرکز از دیدگاه نوین تحقیق و تحلیل شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...