یکشنبه 04 تیر ماه 1396
شعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز
PDF

عنوانشعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز

نویسندهسیاوش جعفری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ333ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز گردآوری و نقد شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...