شنبه 06 خرداد ماه 1396
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

به کوشش قدرت الله پیشنماززاده

عنوانبیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

نویسندهبه کوشش قدرت الله پیشنماززاده

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_20_5942_600_978

تعداد صفحات660

خلاصه
این کتاب رسالاتی از تصحیحات محمدتقی دانش‌پژوه را دربرمی‌گیرد.
برچسب ها
جستارهایی در سندشناسی فارسی

عنوانجستارهایی در سندشناسی فارسی

نویسنده امید رضایی

ناشرصائن

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_96508_964

تعداد صفحات168

خلاصه
در این کتاب شش مقاله دربارۀ اسناد دورۀ صفوی و قاجاریه ارائه شده است.
برچسب ها
هفتاد گفتار از ایرج افشار
PDF

هفتاد گفتار از ایرج افشار

به اهتمام میلاد عظیمی

عنوانهفتاد گفتار از ایرج افشار

نویسندهبه اهتمام میلاد عظیمی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک4ـ19ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات990+18

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از تعدادی از مهم‌ترین مقالاتی که ایرج افشار در حوزه‌های مختلف و در دوره‌های گوناگون زندگی پربارش نوشته است.
برچسب ها
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

نویسندهبه کوشش فرشته صرافان

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ36ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات494

خلاصه
این کتاب چهارمین جلد از مجموعۀ اسناد تاریخی خاندان غفاری و مربوط به اوراق بازمانده از محمدابراهیم خان غفاری ملقب به معاون الدوله (1276 ـ 1337) است.
برچسب ها
اسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)
PDF

عنواناسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش جمشید مظفری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک8ـ176ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات636

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیدۀ مهمی از اسناد همدان در دورۀ مشروطه است که نه تنها از لحاظ تاریخ ملی، بلکه از لحاظ تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز بسیار قابل توجه است و یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اسنادی را در اختیار محققان قرار می‌دهد.
برچسب ها
جمال‌زاده؛ خاطره، برداشت، اسناد
PDF

عنوانجمال‌زاده؛ خاطره، برداشت، اسناد

نویسندهناصرالدین پروین

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ42ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب دارای سه بخش است. بخش یکم به خاطرات نویسنده از جمال‌زاده اختصاص دارد و نویسنده هر چه از او دیده و شنیده و دریافته را نوشته است؛ بی‌هیچ ممیزی و ستایش و نکوهش بیجایی. بخش دوم دربردارندۀ برداشت‌های مؤلف از روزنامه‌نگاری جمال‌زاده است و بخش سوم نیز به شماری از سندهایی اختصاص یافته که جمال‌زاده خود به مؤلف سپرده است.
برچسب ها
مجموعه مقالات قزوین (دفتر چهارم)
PDF

مجموعه مقالات قزوین (دفتر چهارم)

جمعی از نویسندگان به کوشش مهرزاد پرهیزکاری

عنوانمجموعه مقالات قزوین (دفتر چهارم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهرزاد پرهیزکاری

ناشرروناس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ6ـ95470ـ600ـ978

تعداد صفحات198

خلاصه
این دفتر از مجموعه مقالات قزوین دربردارندۀ نه مقاله با موضوعات مختلف دربارۀ قزوین است.
برچسب ها
امیرکبیر و ناصرالدین شاه
PDF

عنوانامیرکبیر و ناصرالدین شاه

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات630

خلاصه
این کتاب تجمیع دو اثر پیشین نگارنده دربارۀ میرزا تقی خان امیرکبیر است.
برچسب ها
نایب حسین کاشانی در خوربیابانک
PDF

عنواننایب حسین کاشانی در خوربیابانک

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ228ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات1208

خلاصه
نایب حسین کاشانی و فرزندش ماشاءالله خان دو نفر از افرادی بودند که مقارن با حوادث مشروطه و همراه افراد متعدد خود، بیش از ۱۰ سال مناطق مرکزی ایران از قم تا یزد و خور بیابانک و سمنان را در معرض تهاجمات گسترده قرار دادند؛ این کتاب به همین موضوع اختصاص دارد.
برچسب ها
تاریخ مستند عکاسی دوره ناصری (با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی)
PDF

عنوانتاریخ مستند عکاسی دوره ناصری (با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی)

نویسندهمهدخت ابوالفتحی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ440

شابک3ـ749ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
هدف اصلی از گردآوری کتاب بررسی تاریخ عکاسی با تکیه بر اسناد مرتبط آن است.
برچسب ها
استاد ابراهیم پورداود و ایران‌شناسی
PDF

عنواناستاد ابراهیم پورداود و ایران‌شناسی

نویسندهبه کوشش هوشنگ عباسی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک6ـ123ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات396

خلاصه
در این کتاب در پنج فصل به زندگی و آثار زنده‌یاد ابراهیم پورداود پرداخته شده است.
برچسب ها
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
PDF

عنوانایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات212

خلاصه
سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.
برچسب ها
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد پنجم) دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه
PDF

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد پنجم) دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

نویسندهبه کوشش کریم اصفهانیان، بهرام غفاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ44ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات694+64

خلاصه
این مجلد از کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری دربرگیرندۀ نامه‌ها و اسناد دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...