جمعه 02 تیر ماه 1396
انسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اساطیر

عنوانانسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اساطیر

نویسندهناصر فکوهی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_752_380_964_978

تعداد صفحات462

خلاصه
در اين كتاب موضوع پیچیده فرهنگ انسانی و علمی به زبانی ساده تشريح می‌شود. چنان‌که از عنوان آن نیز مشخص است، اين اثر تنها «درآمد» و «مقدمه»‌ای برای آشنایی با اين موضوع است؛ نباید تصور کرد این «مقدمه» دیدگاهی جامع یا نسبتاً جامع از این علم گسترده به خواننده عرضه می‌کند یا اصولاً نویسنده چنین ادعایی دارد.
برچسب ها
درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها

عنواندرآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها

نویسندهبهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4_661_372_964_978

تعداد صفحات676

خلاصه
کتاب حاضر می‌کوشد تا نظریه‌ها و روش‌های شکل گرفته در اسطوره‌شناسی ادبی ـ هنری را از آغاز تا به امروز معرفی کند. در این مورد بیشتر بر روی نظریه‌ها و روش‌هایی در روابط بینارشته‌ای اسطوره و ادبیات ـ هنر تمرکز شده است.
برچسب ها
مسیح و اساطیر

مسیح و اساطیر

رودلف بولتمان

عنوانمسیح و اساطیر

نویسندهرودلف بولتمان

مترجممسعود علیا

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5_590_305_964_978

تعداد صفحات106+6

خلاصه
یکی از ابعاد مهم الهیات بولتمان مفهوم اسطوره‌زدایی است که با نام او پیوند خورده و شاید مهم‌ترین رکن میراث فکری اوست. این کتاب مجملی از دیدگاه‌های او در این‌باره است.
برچسب ها
نگاهی نو به اسطوره‌شناسی: نقش اسطوره و شخصیت‌های اساطیری در تاریخ و فرهنگ ملل

عنواننگاهی نو به اسطوره‌شناسی: نقش اسطوره و شخصیت‌های اساطیری در تاریخ و فرهنگ ملل

نویسندهفیلیپ ویلکینسون، نیل فیلیپ

مترجمرحیم کوشش

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_076_117_600_978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب راهنمایی است برای بسیاری از قابل توجه‌ترین و تأثیرگذارترین اسطوره‌های جهان.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

بهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

نویسندهبهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

ناشرموغام

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک9ـ7ـ94300ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب به آرا و آثار یکی از مهم‌ترین اسطوره‌شناسان نیمۀ دوم قرن بیستم، یعنی نورتروپ فرای اختصاص یافته است.
برچسب ها
در جستجوی سیاووش
PDF

در جستجوی سیاووش

سعید پورزنگی‌آبادی

عنواندر جستجوی سیاووش

نویسندهسعید پورزنگی‌آبادی

ناشرفروهر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ95ـ6320ـ964ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
هدف از تألیف این کتاب آن بوده که تجسمی پویاتر و شفاف‌تر از اسطوره و آیین سیاووش داده شود؛ به همین دلیل تلاش نویسنده بر این بوده که از هر آنچه سند و نوشته و دست‌یافت بوده و هست، استفاده کند.
برچسب ها
جستارهایی در اسطوره
PDF

جستارهایی در اسطوره

عبدالرحمان مجاهدنقی

عنوانجستارهایی در اسطوره

نویسندهعبدالرحمان مجاهدنقی

ناشرنشانه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ15ـ7693ـ600ـ978

تعداد صفحات233

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ جستارهایی در چیستی اسطوره، تعریف و ارتباط آن با هنر و ... است.
برچسب ها
جهان اسطوره‌ها
PDF

جهان اسطوره‌ها

رابرت گریوز و دیگران

عنوانجهان اسطوره‌ها

نویسندهرابرت گریوز و دیگران

مترجمابوالقاسم اسماعیل‌پور

ناشرجامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ111ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات720

خلاصه
جستارهای گردآمده در این کتاب دربردارندۀ اسطوره‌ها، دیدگاه‌های اسطوره‌شناختی و بخش‌های مهم اساطیری جهانند که به صورت پراکنده با عناوین متفاوت عرضه شده‌اند.
برچسب ها
اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی
PDF

عنواناسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی

نویسندهشروین وکیلی

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ54ـ2995ـ964ـ978

تعداد صفحات589

خلاصه
این کتاب پرسش از اساطیر ایرانی را آماج کرده است. در این کتاب کوشیده شده با حفظ استانده‌های وضع‌شده توسط دانشوران ایران‌شناسی و سنت علمی غرب، در راستای گشودن راهی برای دستیابی به این دستگاه کلان نظری حرکت شود.
برچسب ها
اسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه
PDF

عنواناسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه

نویسندهژاک دریدا

مترجمحسام دهقانی، مهدی پارسا

ناشرشوند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ9ـ95761ـ600ـ978

تعداد صفحات122

خلاصه
دریدا با رجوع به آثاری که در تاریخ فلسفه به استعاره پرداخته‌اند، تلاش می‌کند نشان دهد که فلسفه از یک‌سو نیروی استعاری را آشکار ساخته و محدود کرده است.
برچسب ها
رستاخیز اسطوره: نگاهی به رابطۀ مغز و اسطوره در جهان پیچیدۀ جدید
PDF

عنوانرستاخیز اسطوره: نگاهی به رابطۀ مغز و اسطوره در جهان پیچیدۀ جدید

نویسندهعبدالرضا ناصرمقدسی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ5ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
نویسنده در این کتاب درباره شکل اصلی اسطوره صحبت نمی‌¬کند، بلکه بیشتر به تغییرات و کاربردهای جدید اسطوره در جهان پیچیده کنونی نظر دارد.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر

بهمن نامورمطلق، بهروز عوض‌پور

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر

نویسندهبهمن نامورمطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک0ـ16ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
در این کتاب به بررسی نظریات و دیدگاه‌های ماکس مولر در زمینۀ اسطوره و اسطوره‌شناسی پرداخته شده است.
برچسب ها
اسطوره‌شناسی هنر
PDF

اسطوره‌شناسی هنر

اسماعیل گزگین

عنواناسطوره‌شناسی هنر

نویسندهاسماعیل گزگین

مترجمبهروز عوض‌پور

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ807ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات10+340

خلاصه
این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به هنر منتهی می‌شود، در حالی که گاه هم از هنر آغاز شده و به اسطوره منتهی می‌شود.
برچسب ها
زندگی در سایه اساطیر
PDF

عنوانزندگی در سایه اساطیر

نویسندهجوزف کمبل

مترجمهادی شاهی

ناشردوستان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ81ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است از اسطوره‌شناس مشهور آمریکایی، جوزف کمبل که در اصل به صورت سخنرانی در گردهمایی بنیاد کوپر بین سال‌های 1958 تا 1971 ارائه شد.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل

بهمن نامور مطلق، بهروز عوض‌پور

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل

نویسندهبهمن نامور مطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک4ـ21ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
ژرژ دومزیل شخصیتی چندوجهی دارد و از نسل محققان بزرگ به شمار می‌آید. وی زبان‌شناس، اسطوره‌شناس و محقق ادیان و تمدن‌هاست، به ویژه ادیان و تمدن‌های هندواروپایی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...