پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10
PDF

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10

جمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری

عنوانفصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات280+108

خلاصه
دهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان به همراه ضمیمه ویژه ادبیات دینی منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...