سه شنبه 06 تیر ماه 1396
فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32
PDF

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

عنوانفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

تاریخ چاپ1396

مکان چاپساری

تیراژ1000

تعداد صفحات492

خلاصه
شمارۀ سی‌ویکم و سی‌ودوم از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «اباختر» ویژۀ بهار 1396 منتشر شده است. این شماره از نه بخش و 38 نوشتار و یادداشت تشکیل شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...