پنجشنبه 05 اسفند ماه 1395
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395
PDF

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات174

خلاصه
نهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» منتشر شد.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395
PDF

دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات216

خلاصه
دهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» ویژۀ مهر و آبان 1395 با ویژه‌نامه‌ای برای مارینا تسوتایوا منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...