پنجشنبه 30 دی ماه 1395
از نوشتن: درس‌های استیون کینگ از نویسندگی
PDF

عنواناز نوشتن: درس‌های استیون کینگ از نویسندگی

نویسندهاستیون کینگ

مترجمشیرین سادات‌صفوی

ناشرمیلکان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ71ـ7443ـ600ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
کینگ درس‌گفتارهای خود در این کتاب را تعریف چیستی نویسندگی شروع کرده و در ادامه از جعبه ابزاری سخن گفته که به گفته وی برای نوشتن باید در اختیار هر نویسنده‌ای باشد.
برچسب ها
ماهنامۀ شهر کتاب (ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ)، سال دوم، شمارۀ 13، آبان و آذر 1395
PDF

عنوانماهنامۀ شهر کتاب (ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ)، سال دوم، شمارۀ 13، آبان و آذر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری حسین فراستخواه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات160

خلاصه
سیزدهمین شماره از ماهنامۀ شهر کتاب ویژۀ آبان و آذر 1395 با تصویری از دونالد ترامپ منتشر شد.
برچسب ها
شرح التسویة بین الافاده والقبول؛ رساله در وحدت وجود ابن عربی
PDF

عنوانشرح التسویة بین الافاده والقبول؛ رساله در وحدت وجود ابن عربی

نویسندهمحب‌الله الله‌آبادی

مصححملیحه معلم

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک2ـ049ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات66+62

خلاصه
رساله «التسویه» رساله کوچکی است که لب آرا و عقاید شیخ را در مسئله وحدت وجود باز می‌نمایاند.
برچسب ها
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد پنجم) دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه
PDF

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد پنجم) دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

نویسندهبه کوشش کریم اصفهانیان، بهرام غفاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ44ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات694+64

خلاصه
این مجلد از کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری دربرگیرندۀ نامه‌ها و اسناد دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
حروفیه؛ تاریخ و عقاید
PDF

عنوانحروفیه؛ تاریخ و عقاید

نویسندهشهزاد بشیر

مترجممحمدرضا مرادی طادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ817ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
این کتاب دربارۀ یکی از جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین جنبش‌های مذهبی ـ اجتماعی است که در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی در قرن هشتم هجری و اکثرا در مناطق شمالی و شمال شرقی ایران رخ داده و دامنۀ تأثیر و گسترش آن تا فراسوی مرزهای ایران دیروز و امروز و حتی تا دوران معاصر نیز کشیده شده است.
برچسب ها
شعر مدرن از بودلر تا استیونس؛ گزیده‌ای از مقاله‌ها و شعرها
PDF

عنوانشعر مدرن از بودلر تا استیونس؛ گزیده‌ای از مقاله‌ها و شعرها

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجممراد فرهادپور

ناشربیدگل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ02ـ7806ـ600ـ978

تعداد صفحات237

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که بخش اول آن اختصاص دارد به شش نوشتار دربارۀ شعر ناب و شعر مدرن و نقدهایی در این باره و همچنین دربارۀ والاس استیونس. در بخش دوم نیز اشعاری از پانزده شاعر آلمانی از قبیل شارل بودلر، آرتور رمبو، پل سلان، راینر ماریا ریلکه و ... آورده شده است.
برچسب ها
ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، دی 1395، شماره 98
PDF

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، دی 1395، شماره 98

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیر شهرام آزموده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتالش

تعداد صفحات30

خلاصه
نودوهشتمین شماره از ماهنامۀ تالش ویژۀ دی‌ماه 1395 منتشر شد.
برچسب ها
تاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت‌های محلی خان‌سالار
PDF

عنوانتاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت‌های محلی خان‌سالار

نویسندهناصر عظیمی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک9ـ406ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات530

خلاصه
در این کتاب تاریخ گیلان به صورتی پیوسته و منسجم از ابتدای عصر سنگ تا سال 1001 قمری، یعنی زمانی که گیلان برای نخستین بار در زمان شاه عباس اول جزئی از حکومت مرکزی ایران شد، بررسی شده است.
برچسب ها
جیرفت‌نامه؛ مجموعه مقالات
PDF

جیرفت‌نامه؛ مجموعه مقالات

جمعی از نویسندگان به کوشش محبوبه شرفی با مشارکت علمی انجمن ایرانی تاریخ

عنوانجیرفت‌نامه؛ مجموعه مقالات

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محبوبه شرفی با مشارکت علمی انجمن ایرانی تاریخ

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ12ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ یازده نوشتار دربارۀ جیرفت و جیرفت‌شناسی است.
برچسب ها
زیر متن در فیلم‌نامه: آن‌چه پنهان است
PDF

عنوانزیر متن در فیلم‌نامه: آن‌چه پنهان است

نویسندهلیندا سیگر

مترجممهدی کیا

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ519ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات133

خلاصه
هدف این کتاب آن است که به مخاطب یاد دهد چگونه حرف خود را بزند بی‌آنکه اثرش «گل‌درشت» و «شعاری» از کار دربیاید.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل

بهمن نامور مطلق، بهروز عوض‌پور

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل

نویسندهبهمن نامور مطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک4ـ21ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
ژرژ دومزیل شخصیتی چندوجهی دارد و از نسل محققان بزرگ به شمار می‌آید. وی زبان‌شناس، اسطوره‌شناس و محقق ادیان و تمدن‌هاست، به ویژه ادیان و تمدن‌های هندواروپایی.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی گیله‌وا (گیلان‌شناسی)، سال بیست و پنجم، مهر و آبان 1395، شماره 143
PDF

عنواندوماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی گیله‌وا (گیلان‌شناسی)، سال بیست و پنجم، مهر و آبان 1395، شماره 143

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری محمدتقی پوراحمد جکتاجی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تعداد صفحات42

خلاصه
یکصدوچهل‌وسومین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی، هنری و پژوهشی گیله‌وا ویژۀ مهر و آبان 1395 منتشر شد.
برچسب ها
ایده دانشگاه
PDF

ایده دانشگاه

کانت، هیدگر و دیگران با گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش

عنوانایده دانشگاه

نویسندهکانت، هیدگر و دیگران با گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش

مترجمجمعی از مترجمان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ170ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات338

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از نوشته‌هایی از کانت، هیدگر، گادامر، یاسپرس، هابرماس، دریدا، جان سرل، نیومن، پولاک، مک اینتایر و هوفستتر است که به همت جمعی از مترجمان و گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش ترجمه شده است.
برچسب ها
مرگ قسطی؛ نه روایت روان‌شناختی از زندگی و مرگ نویسندگان جهان
PDF

عنوانمرگ قسطی؛ نه روایت روان‌شناختی از زندگی و مرگ نویسندگان جهان

نویسندهاکبر پویانفر

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ72ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات178

خلاصه
در این کتاب نه شخصیت هنری معروف قرن بیستم دنیا از خلال زندگی‌نامه و آثارشان مورد چالش قرار گرفته‌اند.
برچسب ها
گاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر
PDF

عنوانگاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر

نویسندهکریشنا کری‌پالانی

مترجمغلامعلی کشانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ852ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات444

خلاصه
گاندی هم یک انسان است و نه بیشتر و انسانی است که به قول خود تجربه‌گر حقیقت و به همین دلیل مانند همه مستعد خطاست و ممکن است بیش از خطا هم از او سر بزند. نویسنده در این کتاب خود نگاهی این‌چنینی به گاندی دارد و در جای‌جای کتاب هم به تلاش خود گاندی برای تقدس‌زدایی از خود و از هر شخص و نظریۀ مطلقی اشاره می‌کند.
برچسب ها
خلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)
PDF

عنوانخلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)

نویسندهامام محمد غزالی

مصححمحمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک6ـ93ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از تمام مباحث مطرح‌شده در کیمیای سعادت است؛ ضمن اینکه به منظور آسان‌شدن مطالعۀ آن برای جوانان، قسمت‌های دشوار کتاب با نثری نزدیک‌تر به زبان امروز بازنویسی شده و تا جایی که به متن اصلی لطمه نخورد، کلمات و اصطلاحات دشوار آن نیز با کلماتی ساده‌تر جایگزین شده است.
برچسب ها
فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395
PDF

فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

عنوانفصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات304

خلاصه
ششمین شماره از فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات ویژۀ تابستان 1395 با اندکی تأخیر منتشر شد.
برچسب ها
دانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی

نویسندهجیمز شلی

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ293ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
مدخل هفتادویکم دانشنامه استنفورد «مفهوم امر زیباشناختی» نام دارد که به قلم جیمز شلی و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است.
برچسب ها
شادی حق فراموش شده
PDF

شادی حق فراموش شده

محمدعلی دادخواه

عنوانشادی حق فراموش شده

نویسندهمحمدعلی دادخواه

ناشرکلاس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ6ـ93900ـ600ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
این نوشته بر آن نیست که به واکاوی چندوچون افسردگی و دل‌مردگی مردمان امروز ایران بپردازد، بلکه پا در رکاب آن دارد تا دریچه‌ای تازه از فرهنگ خودمان برابر دیدگان خواننده بگشاید تا به راز و رمزهای افسونگر آن ره جوید.
برچسب ها
اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
PDF

عنواناخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ

نویسندهکارل کائوتسکی

مترجمزیبا جبلی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ40ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات171

خلاصه
اخلاقیات و برداشت علمی (ماتریالیستی) از تاریخ، آفریدۀ اندیشه‌پرداز و یکی از پیشوایان اصلی سوسیال ـ دموکراسی آلمان و انترناسیونال دوم، کارل کائوتسکی جلوه‌ای است از دانش وسیع وی در پرداختن به مباحث فلسفی و اجتماعی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...