پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
هدایت در هندوستان؛ بوف‌کور و میعاد صادق هدایت با هند
PDF

عنوانهدایت در هندوستان؛ بوف‌کور و میعاد صادق هدایت با هند

نویسندهندیم اختر

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ775ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات94

خلاصه
نویسنده در این کتاب به تعقیب روزگار، ماجراها و تأثیرپذیری‌های صادق هدایت در مدت اقامت‌اش در کشورِ هند پرداخته است.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا»، خرداد ماه 1396، شماره 17
PDF

ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا»، خرداد ماه 1396، شماره 17

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیاز و مدیرمسئولی حسن قانونی

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا»، خرداد ماه 1396، شماره 17

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیاز و مدیرمسئولی حسن قانونی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپاصفهان

تعداد صفحات172

خلاصه
هفدهمین شماره از ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا» ویژۀ خرداد 1396 با ویژه‌نامۀ زن منتشر شده است.
برچسب ها
تذکرۀ گوهران شب‌چراغ
PDF

تذکرۀ گوهران شب‌چراغ

حسین نصیرباغبان

عنوانتذکرۀ گوهران شب‌چراغ

نویسندهحسین نصیرباغبان

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ16ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات311

خلاصه
این کتاب مسمی است به تذکرۀ گوهران شب‌چراغ در بیست و چهار گوهر از زندگی علما و عرفا و متصوفۀ اواخر صفویه تاکنون.
برچسب ها
مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران؛ مجموعه تحقیقات تاریخی ـ فلسفی
PDF

عنوانمغولان و سرنوشت فرهنگی ایران؛ مجموعه تحقیقات تاریخی ـ فلسفی

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ909ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات395

خلاصه
این تحقیق جنبۀ میان‌رشته‌ای دارد که به نحوی در درجۀ اول به تاریخ ایران توجه شده ولی از آنجا که رشتۀ اصلی نگارنده فلسفه و آن هم فلسفۀ غرب است، به‌ناچار در کل این نوشته نگاه تاریخی به‌نحوی همراه با تأمل فلسفی بوده است.
برچسب ها
ماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2
PDF

عنوانماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات74

خلاصه
شمارۀ اول و دوم ماهنامۀ جهان کتاب (پیاپی 335 و 336) ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1396 منتشر شده است.
برچسب ها
نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی
PDF

نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی

گزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان

عنواننشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی

نویسندهگزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ492ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات480

خلاصه
در این مجموعه تلاش شده است داستان نشانه‌شناسی در صد سال اخیر به روایت نظریه‌پردازان اصلی آن به نمایش گذاشته شود.
برچسب ها
سفرنامۀ یوهان شیلت‌برگر؛ بردگی و سفرهای یوهان شیلت برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (1427 ـ 1396 م./ 831 ـ 798 ق.)
PDF

عنوانسفرنامۀ یوهان شیلت‌برگر؛ بردگی و سفرهای یوهان شیلت برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (1427 ـ 1396 م./ 831 ـ 798 ق.)

نویسندهیوهان شیلت‌برگر

مترجمساسان طهماسبی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ1876ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
یوهان شیلت‌برگر یکی از اسرای جنگ بزرگ نیکوپولیس (28 سپتامبر 1396/16 ذی‌الحجه 798 ق.) بود که به دلیل جوانی از مرگ گریخت در خدمت دولت عثمانی درآمد. سال‌های نخستین اسارت او در آسیای صغیر سپری شد، اما مسیر حوادث او را به شمال افریقا، شبه جزیرۀ عربستان، ایران، آسیای میانه، هند و در نهایت به روسیه کشاند و از آنجا موفق شد به اروپا فرار کند.
برچسب ها
ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، خرداد 1396، شمارۀ 103
PDF

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، خرداد 1396، شمارۀ 103

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتالش

تعداد صفحات38

خلاصه
شمارۀ یکصدوسوم از ماهنامۀ تالش ویژۀ خرداد 1396 منتشر شده است.
برچسب ها
فیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانفیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک9ـ9ـ96452ـ600ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
«فیلسوف دانشجو است» مشتمل است بر مجموعه‌ای از نوشته‌ها و گفته‌های استاد اندیشمند و دردمند فلسفه کریم مجتهدی.
برچسب ها
مجموعه اشعار شیرکوبی‌کس
PDF

مجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

به کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

عنوانمجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ146ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
شیرکو بی‌کس بزرگ‌ترین و نام‌آورترین شاعر معاصرکرد و یکی از چند شاعر بزرگ جهان است.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»، سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3
PDF

ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»، سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»، سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپمراغه

تعداد صفحات210

خلاصه
شمارۀ دوم و سوم از ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی» با یادنامه‌ای برای استاد عباس زریاب خویی منتشر شده است.
برچسب ها
هستی‌شناسی مطلق‌گرایی در تجربۀ غیردوگانگی فلسفۀ شرق؛ بررسی هستی‌شناسی مکتب‌های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچارا، اوپانیشادی و ادوایتاودانتا
PDF

عنوانهستی‌شناسی مطلق‌گرایی در تجربۀ غیردوگانگی فلسفۀ شرق؛ بررسی هستی‌شناسی مکتب‌های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچارا، اوپانیشادی و ادوایتاودانتا

نویسندهفرهاد خالصی مقدم

ناشرفراروان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ20ـ8283ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
در این کتاب سه اندیشۀ مادهیاماکا، یوگوچارا و ادوایتاودانتا پیرامون مقولۀ وجود، حقیقت، خود، ادراک دوگانه و غیر دوگانۀ آدمی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این مهم با گذری بر اندیشۀ پیشین آنها یعنی اوپانیشادی و بودایی رقم می‌خورد.
برچسب ها
سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان
PDF

سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

مریم سعیدی، پروانه معاذالهی

عنوانسنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

نویسندهمریم سعیدی، پروانه معاذالهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ839ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
در تاریخ‌نگاری سنت ترجمه در عصر ایخانان و تیموریان نیز نمی‌توان میدانی مستقل به عنوان میدان ترجمۀ ایلخانی و تیموری قائل شد. این کتاب به بررسی سلسله‌های ایلخانان و تیموریان تمرکز یافته است؛ زیرا این دو سلسله بر خلاف سلسله‌هایی نظیر عباسیان، صفویان و قاجار که دو دورۀ تاریخی به تعبیر سانتویو «به منزلۀ قطعات کوچک مفقود شده‌ای از موزائیک تاریخ ترجمه» در ایران هستند که اثر حاضر در قالب سه فصل در پی شرح و توضیح آن است.
برچسب ها
دربارۀ زبان و تاریخ
PDF

دربارۀ زبان و تاریخ

والتر بنیامین

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

مترجممراد فرهادپور، امید مهرگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات190

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده تا دو مضمون اصلی تفکر بنیامین، یعنی فلسفۀ زبان و فلسفۀ تایخ و حضور این دو مضمون در آثار اولیه و فرجامین او برجسته شود.
برچسب ها
فصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30
PDF

فصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور

عنوانفصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات144

خلاصه
شمارۀ سی‌ام از فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی و هنری «نوشتا» ویژۀ زمستان 1395 منتشر شده است.
برچسب ها
اشعار فارسی پراکنده در متون (تا سال 700 هجری) ـ دو جلد
PDF

عنواناشعار فارسی پراکنده در متون (تا سال 700 هجری) ـ دو جلد

نویسندهعلی صفری آق‌قلعه

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ55ـ5942ـ978

تعداد صفحات1586

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه شعرهای فارسی است که به عنوان استشهاد یا آرایش کلام در خلال آثار منثور فارسی نگاشته شده از آغاز رواج فارسی‌نویسی تا سال 7000 ق. درج شده‌اند.
برچسب ها
فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32
PDF

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

عنوانفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

تاریخ چاپ1396

مکان چاپساری

تیراژ1000

تعداد صفحات492

خلاصه
شمارۀ سی‌ویکم و سی‌ودوم از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «اباختر» ویژۀ بهار 1396 منتشر شده است. این شماره از نه بخش و 38 نوشتار و یادداشت تشکیل شده است.
برچسب ها
طرحی از حافظ؛ زندگی حافظ براساس تواریخ و تذکره‌ها
PDF

عنوانطرحی از حافظ؛ زندگی حافظ براساس تواریخ و تذکره‌ها

نویسندهمیرحسن ولوی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ535ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات388

خلاصه
این کتاب طرحی است از زندگانی حافظ شیرازی که نویسندۀ آن تلاش کرده است تا بر اساس منابع تاریخی و نوشته‌های تذکره‌نویسان، شرح حالی از وی به دست دهد که ضمن استواری و متقن‌بودن، مطالب آن از موضوعات و سخنان افسانه‌وار دور باشد.
برچسب ها
بازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات
PDF

بازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

رضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی، صفورا آموزگار

عنوانبازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

نویسندهرضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی، صفورا آموزگار

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپیزد

تیراژ1000

شابک5ـ15ـ8571ـ600ـ978

تعداد صفحات380

خلاصه
در این کتاب به بازتاب عناصر صعلوکی، عیاری و شوالیه‌گری در ادبیات پرداخته شده است.
برچسب ها
فصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396
PDF

عنوانفصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پژند سلیمانی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات224

خلاصه
اولین شماره از فصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای «پیام چارسو» با ویژه‌نامه‌ای برای نمایشنامۀ «هملت» منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...