سه شنبه 06 مرداد ماه 1394
درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم نامه)
سکینه عباسی، یدالله جلالی پندری ( ٠۵ بهمن ٩٣ )
در مقالۀ حاضر، پس از معرفی نوع ادبی فانتزی و بیان اهداف فانتزی‌سازی با استفاده از متون کهن، عناصر اصلی سازندۀ فانتزی جنیدنامه دسته‌بندی و تحلیل روان‌شناختی شده‌اند.
ادامه
PDF
مقایسۀ شگردهای اعمال اقتدار و آزادی در کتاب‌های داستانی تصویری ایرانی و انگلیسی
علی شیروانی شیری، حسنعلی بختیار نصرآبادی، محمدحسین حیدری ( ٠۵ بهمن ٩٣ )
هدف این مقاله آن است که نوع نگاه نویسندگان به مقوله‌های اقتدار و آزادی را در ادبیات کودکان بر اساس شگردهایی که در کتاب‌های داستانی تصویری اعمال می‌گردد، کشف و بررسی کند.
ادامه
PDF
مقایسه تأثیر داستان‌های فکری فیلیپ کم و داستان‌های فکری مرتضی خسرونژاد بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهر تهران در سال تحصیلی 1389 ـ 1390
کاوه رستمی، فرخنده مفیدی، ایراندخت فیاض ( ٠٢ بهمن ٩٣ )
هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر داستان‌های فکری فیلیپ کم و داستان‌های فکری مرتضی خسرونژاد بر رشد خلاقیت کودکان پسر دورۀ آمادگی شهر تهران است.
ادامه
PDF
بررسی روند آشتی‌جویی یا انتقام‌جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان‌شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو
صدیقه سادات مقداری ( ٠٢ بهمن ٩٣ )
در این مقاله تلاش شده است تا الگویی برای تحلیل زبان‌شناختی ادبیات جنگ از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی ارائه شود و سپس بر پایۀ این الگو سه داستان تحلیل شده است.
ادامه
PDF
خواهران غریب یا قریب؟؛ تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان
لیلا مکتبی فرد ( ٠١ بهمن ٩٣ )
تحلیل محتوا و نقد ادبی از جمله پرکاربردترین روش‌ها و رویکردها در پژوهش‌های ادبیات و به طور خاص ادبیات کودک است. در حال حاضر تحلیل محتوا با دو رویکرد کمی‌و کیفی در بسیاری از پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ادامه
PDF
بازتاب جنبه‌هایی از فرهنگ و ادبیات هند در شعر صائب
یحیی کاردگر ( ٢٩ دی ٩٣ )
این مقاله با جستجو در دیوان صائب و استخراج ابیات مرتبط با موضوع و نقد و تحلیل و دسته‌بندی موارد استخراج شده و بهره‌گیری از پژوهش‌های این حوزه کوشیده است با معرفی برخی از جلوه‌های فرهنگ و ادبیات هند در شعر صائب، راهی برای ورود به دنیای پر رمز و راز شعر او بگشاید.
ادامه
PDF
لزومِ تصحیحِ دوبارۀ غزلیاتِ شمس
محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری ( ٢۴ دی ٩٣ )
در این پژوهش، تحتِ عنوان‌های زیر، برآنیم که لزوم تصحیحِ دوبارۀ غزلیاتِ شمس و نقد تصحیح‌های موجود را مورد بررسی قرار دهیم و آرایِ بزرگانِ ادب را در این مورد برشماریم؛ این عناوین عبارتند از: 1. مقدّمه و پیشینۀ تصحیح غزلیات شمس، 2. تصحیحِ استاد فروزانفر و نقد آن، 3. تصحیح دکتر توفیق سبحانی و نقد آن، 4. نکاتی دربارۀ دیوان مصحَّح استاد فروزانفر و دکتر توفیق سبحانی.
ادامه
PDF
مبانی زیبایی‌شناسی و چگونگی کارکرد عوامل انسجام در شعر با بررسی «کتیبه» اخوان ثالث و «خوابی در هیاهو» از سهراب سپهری
مریم درپر ( ٢٢ دی ٩٣ )
مسئله‌ای که پژوهش حاضر بدان می‌پردازد، تأثیر مبانی زیبایی‌شناسی بر چگونگی کارکرد عوامل انسجام در شعر است؛ در الگوی انسجام متنی هالیدی و حسن، ارجاع، جایگزینی، حذف، عوامل ربطی و انسجام واژگانی ابزارهای انسجام و دریافت پیام از متن برشمرده شده است.
ادامه
PDF
بررسی گونه‌ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی
سیداحمد پارسا ( ٢١ دی ٩٣ )
موضوع پژوهش حاضر بررسی گونه‌ای از موسیقی کناری در قصاید خاقانی است که تاکنون از نظر مغفول مانده است.
ادامه
PDF
ابزارهای آفریننده انسجام متنی و پیوستارهای بلاغی در ویس و رامین
مسعود فروزنده، امین بنی طالبی ( ٢٠ دی ٩٣ )
هدف این مقاله بررسی هر یک از این عوامل انسجام در مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است و در انتها، نتیجه نشان می‌دهد که در میان گونه‌های متنوع انسجام، انسجام واژگانی بخصوص تکرار و تضاد، و انسجام پیوندی بویژه ارتباط اضافی، بیشترین تأثیر را در پیوستگی و یکپارچگیِ بیت‌های ویس و رامین به خود اختصاص داده است.
ادامه
PDF
سیدعلی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم
ناصر علیزاده، عباس باقی نژاد ( ١٧ دی ٩٣ )
در این مقاله، ضمنِ اشاره به ابعادِ بهره‌مندی صالحی از امکانات و عناصر زبان گفتاری، کیفیت نمادپردازی و تکوینِ بیانِ سمبولیک وی در اشعارش تبیین شده است.
ادامه
PDF
بررسی رباعیات خیام از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های جامعه‌شناختی ـ معنایی گفتمان‌مدار
مریم شریف، لطف الله یارمحمدی ( ١۶ دی ٩٣ )
پژوهش حاضر کوششی است در چارچوب گفتمان‌شناسی انتقادی به منظور تحلیل گزیده‌ای از رباعیات خیام با بهره‌گیری از الگوی تحلیلی پیشنهادی توسط یارمحمدی (۱۳۹۱) که خود برگرفته از الگوی تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون (١٩٩۶) می‌باشد.
ادامه
PDF
چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار
علی محمد ساجدی، محبوبه جباره ناصرو ( ١۵ دی ٩٣ )
مرگ از جمله رویدادهای رازآلود بشر از آغاز آفرینش بوده است. از آنجا که بشر همیشه خود را با این پدیده مواجه دیده و از آن گریزان و ترسان بوده، دغدغه‌ای همیشگی برای شناختن و شناساندن آن داشته است. بررسی اندیشۀ مرگ از دیدگاه عطار، عارف توانمند قرن ششم هجری، توجه به این دغدغۀ مشترک بشری است.
ادامه
PDF
مدرنیسم و چندگانگی معنا در Endgame
هلن اولیایی نیا ( ١١ دی ٩٣ )
اشاره به اینکه ساموئل بکث از نمایشنامه‌نویسان پیش‌کسوت در نهضت مدرنیسم است، بدیهی به نظر می رسد، معهذا این مقاله درصدد است که ابتدا به سهم بکت در این نهضت و در زمینه نمایشنامه‌نویسی بپردازد: چگونگی نفوذ به خودآگاهی و اذهان شخصیت‌ها و غور در شخصیت‌های انسانی.
ادامه
PDF
هویت ایرانی در ادب فارسی تا حمله مغول
اطلس اثنی عشری، منصور رستگار فسایی ( ١١ دی ٩٣ )
در این مقاله، پس از بازشناسی و بررسی مفهوم ایران و ایرانی، از طریق بررسی ادب پارسی تا حمله مغلول، کوشش شده است تا پربسامدترین مؤلفه‏های فرهنگی هویت ایرانی جستجو و از طریق نمونه‏های بارز آن معرفی گردند.
ادامه
PDF
قلب ماهیت باده با اکسیر معرفت در ادبیات متعهد و آرمانگرا
میرجلیل اکرمی، محمدرضا عابدی ( ٠٩ دی ٩٣ )
در بررسی سیر تطور مفهوم باده در ادبیات فارسی، نخست باید به دوره سبک خراسانی و سبک‌های بینابین اشاره کرد. در این دوره‌ها و قبل از پیدایش و گسترش سبک عراقی در پهنه ادب فارسی، باده در مفهوم واقعی و عینی به کار رفته است؛ اما پس از گسترش تصوف و نفوذ آن در ادبیات، باده علاوه بر معنای عینی و عادی، در مفهوم استعاری عرفانی نیز استعمال می‌شود.
ادامه
PDF
بازخوانش بینامتنی منظومۀ «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخ‌گرایی نو
سیدعلی قاسم زاده، آسیه ذبیح‌نیا عمران، حسین بردخونی ( ٢۴ آذر ٩٣ )
این پژوهش به کمک رهیافت‌های بینامتنی و چارچوب نظری «تاریخ‌گرایی نو»، کوشیده است با ردگیری نشانه‌های درون‌متنی و برون‌متنی ـ برخلاف باور عمومی ـ عرفانی‌بودن منظومۀ جمشید و خورشید را اثبات کند.
ادامه
PDF
بررسی نسخۀ خطی رسالۀ اخلاق ظهیریه
سحر کاوندی، مریم فتحی ( ٢٣ آذر ٩٣ )
نویسنده در نوشتار حاضر محور بحث خود را کاوش در رسالۀ اخلاق ظهیریه و نقد و بررسی آراء اخلاقی مؤلف آن که در مرحلۀ تصحیح می‌باشد، قرار داده است.
ادامه
PDF
نقد کتاب اسلام: تاریخ و گنجینه‌های یک تمدن کهن
علی اصغر شیرازی، زهرا عبداله ( ٢٣ آذر ٩٣ )
نویسنده نوشتار حاضر را با هدف پرداختن به نقد کتاب اسلام: تاریخ و گنجینه‌های یک تمدن کهن، به رشتۀ تحریر درآورده است. وی در راستای این هدف، به ساختار کتاب اشاره داشته و محتوای فصول آن را مورد مداقه قرار می‌دهد.
ادامه
PDF
متن عرفانی، ترجمۀ طنز نگاهی به ترجمه التحصین ابن فهد حلی
علی اکبر صفری ( ٢٣ آذر ٩٣ )
کتاب التحصین و الصفات العارفین از ابن فهد حلی در موضوع خلوت‌گزینی و گوشه‌نشینی است. نویسنده در نوشتار حاضر در راستای نقد یکی از ترجمه‌های این اثر، ابتدا اشاره‌ای مختصر به ساختار کتاب و ترجمه‌های آن دارد.
ادامه
PDF
دیدن بیشتر ...