چهارشنبه 21 بهمن ماه 1394
غریبه بزرگ: زندگی و آثار بهرام بیضایی
PDF

عنوانغریبه بزرگ: زندگی و آثار بهرام بیضایی

نویسندهمحمد عبدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ004ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات314

خلاصه
بهرام بیضایی نمونۀ کامل سینماگری است مؤلف که آثار و اندیشه‌هایش حول محور خاصی می‌گردد.
برچسب ها
فرهنگ عامه طایفۀ ایلخاص باصری (آیین‌ها، باورها، مثل‌ها، ضرب‌المثل‌ها و ادبیات شفاهی)
PDF

عنوانفرهنگ عامه طایفۀ ایلخاص باصری (آیین‌ها، باورها، مثل‌ها، ضرب‌المثل‌ها و ادبیات شفاهی)

نویسندهعلی اکبری

ناشرفرهنگ مانا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپسی سخت

تیراژ1200

شابک8ـ78ـ7118ـ600ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
در این نوشتار تلاش شده است بخشی از فرهنگ شفاهی و ادبیات عامیانۀ طایفۀ ایلخاص باصری گردآوری شود.
برچسب ها
تاریخ مطبوعات ایران به انضمام پیشینۀ مطبوعات جهان
PDF

عنوانتاریخ مطبوعات ایران به انضمام پیشینۀ مطبوعات جهان

نویسندهسیدفرید قاسمی، یونس شکرخواه

ناشرثانیه

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ2ـ92634ـ600ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
موضوع این کتاب، شرح تاریخ مطبوعات در ایران است. این کتاب مشتمل بر بررسی و شرح تاریخ مطبوعات ایران از دوران ناصرالدین‌شاه قاجار تا زمان حال است. گفتنی است در پیوست کتاب نیز پیشینه مطبوعات جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
برچسب ها
اختیارات شاعری و مقاله‌های دیگر در عروض فارسی
PDF

عنواناختیارات شاعری و مقاله‌های دیگر در عروض فارسی

نویسندهابوالحسن نجفی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 9ـ660ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعۀ مقالاتی است که زنده‌یاد ابوالحسن نجفی در طی چهل سال در مجله‌ها و نشریه‌های مختلف به چاپ رسانده بوده است.
برچسب ها
کسروی و تاریخ مشروطۀ ایران
PDF

عنوانکسروی و تاریخ مشروطۀ ایران

نویسندهسهراب یزدانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک 4ـ344ـ312ـ964ـ978

تعداد صفحات197

خلاصه
در این کتاب تحلیل کسروی از ابعاد مختلف مشروطیت بررسی و بر پایه دانسته‌های جدید تاریخی ارزیابی می‌شود.
برچسب ها
پنج سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در دهه 1920 میلادی
PDF

عنوانپنج سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در دهه 1920 میلادی

نویسندهنوئی‌دا ئی‌شیرو و دیگران

مترجمهاشم رجب‌زاده، کینجی ئه‌اورا

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ33ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات170

خلاصه
این کتاب که گزارش پارسی پنج سفرنامه و خاطرات ایران را دربر می‌گیرد، شرح زندگانی و کار چهار تن از این فرستادگان ژاپنی در ایران و نیز یادنامۀ یکی از آنها (ناروسه شونسکه) در دهۀ 1921 ـ 1930 میلادی (1300 ـ 1309 خورشیدی) است.
برچسب ها
چکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانچکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)

نویسندهشاپور بهیان

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ365ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات254

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده مقاله در دو بخش نقد ادبی و نظریه‌پردازی است.
برچسب ها
در درگز: واژه‌نامه، زبانزد، آداب و آیین محلی
PDF

عنواندر درگز: واژه‌نامه، زبانزد، آداب و آیین محلی

نویسندهعفت امانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ124ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
در این کتاب واژه‌نامه‌ای از زبان ترکی رایج در درگز فراهم شده و در کنار آن مجموعه‌ای از مثل‌ها یا زبانزدها و قصه‌های محلی و آداب و آیین گویندگان این زبان.
برچسب ها
تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)
PDF

عنوانتحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

نویسندهفضل بن محب نیشابوری

مصححجواد بشری، محمدافشین وفایی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ104ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات9+93

خلاصه
یکی از گونه‌های نثر کهن فارسی از ادوار نخستین آن، مجالس عالمانی از خراسان و ماوراء النهر قدیم است که در قالب کتاب‌هایی تدوین شده و البته کمتر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
لیلی و مجنون
PDF

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

عنوانلیلی و مجنون

نویسندهنظامی گنجوی

مصححمحمد روشن

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک4ـ50ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات349

خلاصه
منظومۀ لیلی و مجنون سومین منظومه از منظومه‌های خمسه نظامی است که وی آن را در سال 584 هـ.ق سروده است.
برچسب ها
هفت‌پیکر
PDF

هفت‌پیکر

نظامی گنجوی

عنوانهفت‌پیکر

نویسندهنظامی گنجوی

مصححمحمد روشن

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک3ـ57ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
نظامی چهارمین منظومۀ خود، هفت‌پیکر را تقریباً به سال 593 قمری به انجام رسانیده است.
برچسب ها
سرود نیایش: نگاهی به نیایش‌های فردوسی در شاهنامه
PDF

عنوانسرود نیایش: نگاهی به نیایش‌های فردوسی در شاهنامه

نویسندهعلی جهانپور

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ388ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
در این کتاب نیایش‌های فردوسی در شاهنامه بررسی شده است.
برچسب ها
قاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)
PDF

عنوانقاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)

نویسندهویرایش یاسین حجازی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 8ـ65ـ6889ـ600ـ978

تعداد صفحات1164

خلاصه
این کتاب حاصل بازخوانی سه کتاب کهن فارسی است که کم‌ترینشان هشت قرن پیش نوشته شده است.
برچسب ها
درخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل
PDF

درخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل

جلیل تجلیل به اهتمام حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر

عنواندرخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل

نویسندهجلیل تجلیل به اهتمام حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک978-964-224-719-6

تعداد صفحات472

خلاصه
در این کتاب 34 مقاله از مقالات دکتر جلیل تجلیل در حوزۀ شعر و شاعران گردآوری شده است.
برچسب ها
حکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی
PDF

حکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

وحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

عنوانحکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک 8ـ08ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات409

خلاصه
هدف نگارندگان در این کتاب معرفی حکمت‌های ایرانی در منابع عربی بر اساس تاریخی است.
برچسب ها
دانشنامه فلسفه استنفورد؛ شهود
PDF

عنواندانشنامه فلسفه استنفورد؛ شهود

نویسندهجوئل پاست

مترجمیاسر پوراسماعیل

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک 7ـ213ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات107

خلاصه
تمرکز مدخل حاضر بر نقش شهودها در فلسفه است.
برچسب ها
مجموعۀ تاریخ شفاهی ادبیات ایران: محمدعلی سپانلو
PDF

مجموعۀ تاریخ شفاهی ادبیات ایران: محمدعلی سپانلو

گفتگو از محسن فرجی و اردوان امیری نژاد؛ دبیر مجموعه: محمدهاشم اکبریانی

عنوانمجموعۀ تاریخ شفاهی ادبیات ایران: محمدعلی سپانلو

نویسندهگفتگو از محسن فرجی و اردوان امیری نژاد؛ دبیر مجموعه: محمدهاشم اکبریانی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ768ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات520

خلاصه
این کتاب، حاصل گفتگوی محسن فرجی و اردوان امیری‌نژاد با محمدعلی سپانلو است.
برچسب ها
شناخت کورش؛ جهانگشای ایرانی
PDF

عنوانشناخت کورش؛ جهانگشای ایرانی

نویسندهرضا ضرغامی

مترجمعباس مخبر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 2ـ249ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات716+12

خلاصه
نویسنده در این کتاب هدف خود را ارئه تحلیلی خشک و بی‌احساس از اطلاعات تاریخی نمی‌داند، بلکه می‌خواهد در این اثر تاریخ زندگی یکی از مهم‌ترین چهره‌های جهان باستان، یعنی کورش کبیر و دنیای او را ترسیم کند.
برچسب ها
دم مزن تا بشنوی زان آفتاب؛ جشن‌نامه استاد دکتر محمدتقی راشد محصل
PDF

عنواندم مزن تا بشنوی زان آفتاب؛ جشن‌نامه استاد دکتر محمدتقی راشد محصل

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی علایی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک 5ـ804ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات445

خلاصه
این کتاب به مناسبت بزرگداشت دکتر محمدتقی راشدمحصل از اساتید بنام زبان و ادبیات فارسی گردآوری شده است.
برچسب ها
پژوهشی در سرچشمه‌های فکری چکامه‌ها و سوگنامه‌های سعدی
PDF

عنوانپژوهشی در سرچشمه‌های فکری چکامه‌ها و سوگنامه‌های سعدی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، مریم بهرامی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک 9ـ14ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات591

خلاصه
خداوندگار ملک سخن، شیخ اجل سعدی شیرازی، یکی از بزرگ‌ترین و مشهور‌ترین ارکان فرهنگ و ادب گران‌سنگ فارسی است که علاوه بر پاسداشت این فرهنگ، در حفظ و غنای آن سهم شایان توجهی دارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...